Statut szkoły

Podstawa prawna:

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59 ze zm., poz. 60 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.)

- decyzja Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2015 r. dotycząca warunków funkcjonowania Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida. Patron szkoły to polski poeta, prozaik, rzeźbiarz, malarz i znawca muzyki. Uczniowie – podążając wzorem Norwida – starają się zdobyć wszechstronne wykształcenie. Rozwijają umiejętności zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Chętnie biorą udział w zajęciach naukowych, artystycznych, muzycznych. Z kolei nauczyciele – obficie czerpiąc                     z  pedagogiki waldorfskiej – wspierają wszechstronny rozwój dzieci i wykraczają poza tradycyjne schematy nauczania.

2. Waldorfską Szkołę Podstawową im. Cypriana Kamila Norwida, zwaną dalej Szkołą, założyło    i     prowadzi    Stowarzyszenie     Wolna     Szkoła     Waldorfska    z    siedzibą w  Bielsku–Białej, przy ulicy Pocztowej 22, zwane dalej Stowarzyszeniem.

3. Siedzibą Szkoły jest miasto Bielsko–Biała; aktualny adres: Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Pocztowa 22, 43–309 Bielsko–Biała. 

4. Szkoła  ma  status   instytucji   społecznej.   Jest    szkołą   niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej bez uznania jej za eksperymentalną, realizującą zasady pedagogiki waldorfskiej.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

6. Szkoła kształci uczniów w cyklu ośmioletnim.

7. Szkoła   działa    na    podstawie    niniejszego    Statutu,    regulaminów   uchwalanych przez organa Szkoły oraz na mocy przepisów.

8. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2

1. Samorządność i kolegialność jako zasady funkcjonowania Szkoły stanowią część programu wychowawczego, zakładającego przygotowanie uczniów do aktywnego  i twórczego życia w demokratycznym społeczeństwie. Funkcjonowanie Szkoły jest oparte na zasadzie aktywnego uczestniczenia w nim uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Szkoła     realizuje    program    szkolny   przygotowywany  przez   nauczycieli Szkoły, pod kierunkiem Stowarzyszenia, w oparciu o pedagogikę waldorfską i założenia programowe szkół waldorfskich zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw oświaty. Integralnymi częściami powyższego programu szkolnego są: założenia dotyczące organizacji    pracy,    założenia     wychowawcze,     zasady     Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów oraz programy nauczania uwzględniające zasady pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców może wydać w drodze decyzji zezwolenie na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor jest zobowiązany uzgodnić - na dany rok szkolny - z rodzicami ucznia zakres części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, z której uczeń będzie egzaminowany. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Jeżeli uczeń  nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych,  to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych, lecz nie ustala mu się oceny zachowania. 

 

§ 3

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, uczniowie, rodzice i nauczyciele mają obowiązek dbać  o  dobre  imię  Szkoły  i   przestrzegać  statutu  Szkoły, szanować  poglądy i przekonania innych osób, okazywać sobie wzajemnie szacunek,   zachowywać się   godnie i kulturalnie, dbać o mienie i wyposażenie Szkoły.

2. Szkoła może współdziałać z innymi szkołami, uczelniami w kraju i na świecie                    oraz instytucjami i organizacjami, w szczególności tymi, które kultywują idee pedagogiczne Rudolfa Steinera.

 

Rozdział II

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

§ 4

1. Celem   Waldorfskiej  Szkoły    Podstawowej    jest    kształcenie   i    wychowanie   dziecka i rozwijającego  się   młodego  człowieka oraz możliwie wszechstronne przygotowanie               go do życia we współczesnym świecie.

2. Szkoła   stara  się  stworzyć  uczniom  optymalne warunki   intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju, w szczególności poprzez troskę o każdego ucznia i zapewnienie               mu szansy rozwoju indywidualnych możliwości i zdolności oraz zainteresowań.

3. Szkoła    udziela    uczniom   pomocy   pedagogicznej   i   psychologicznej    odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości szkoły, zapewnia opiekę w czasie organizowanych zajęć, przerw i wycieczek z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia.

4. Szkoła     dokłada     starań     celem   rozwijania    zainteresowań  ucznia,   wspiera   rozwój i   aktywność   uczniów  w  takich dziedzinach   jak:  nauka,  sztuka,  technika  i   sport    oraz umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i wyznaniowej.

 

Rozdział III

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY OCENIANIA

 

§ 5

Wstęp

Ocenianie w Szkole Waldorfskiej

1. Praktyka oceniania  w  edukacji  waldorfskiej  jest  jednym z  elementów  mających  istotną i  ważną pozycję w   całym   podejściu   do  nauczania   i   wychowania.  Dobra  praktyka  wymaga   od     nauczycieli    pełnego    refleksji    nastawienia   do   oceny   własnej   pracy i wyników nauczania swoich uczniów oraz dzielenia się tymi   informacjami   z   kolegami w    sposób  regularny.   Znajduje   to   swoje   bezpośrednie   odniesienie   do   atmosfery   w klasie. Pedagogika waldorfska widzi  ocenianie  jako  środek  pozwalający  zebrać  wiedzę o dziecku, poznać i zrozumieć jego potrzeby. Im dokładniejsza i pełniejsza obserwacja, tym lepsze zrozumienie. Zaś wzrastające zrozumienie może pozytywnie stymulować rozwój  dziecka. W idealnych okolicznościach rezultat procesu oceniania dziecka  stanowi  znaczącą   pomoc  w    tworzeniu    nowych    rozwojowych    możliwości i  prowadzi do przemian  w  nauczaniu i uczeniu się. Ocenianie służy zarówno wspieraniu procesu uczenia się, jak i ustalaniu standardów. Wspieranie procesu uczenia się dostarcza nauczycielowi i uczniowi informacji zwrotnej,  określa  obszary i potrzeby, na których trzeba się skupić, ustala odpowiednie zadania dla nauczyciela jak i dla ucznia,   charakteryzuje   podejście   ucznia,   jego postawę,  zachowanie i zdolności w kontekście jego ogólnego rozwoju. Jest to formatywny, opisowy, stale się rozwijający i postępujący stopniowo, odpowiadający na konkretną sytuację, jakościowy sposób oceniania. Druga forma oceniania dostarcza ilościowych danych odpowiadających osiągnięciom, stwierdza, co uczeń umie lub może, a co nie, umożliwia selekcję i jest zwykle stosowana jako forma zewnętrznej moderacji. Oba sposoby oceniania mają swoje uprawnione miejsce i stosowane niewłaściwie utrudniają rozwój dziecka.

2. W edukacji waldorfskiej centralną rolę odgrywa ocenianie formatywne. Jest ono wyrazem rdzenia etosu nauczyciela wychowawcy klasowego, który zapewnia długoterminową ciągłość wspierania rozwoju dziecka. Każdy nauczyciel  pracuje  wychodząc  z  założenia, że dziecko, z którym ma do czynienia, posiada większe rezerwy i potencjał rozwojowy niż te, które ukazuje obecnie. Pełna biografia dziecka jest obrazem drogi postępującej stopniowo indywidualizacji i realizacji potencjału rozwojowego dziecka. Ten potencjał wyraża się w sposobie wchodzenia  w kluczowe etapy rozwojowe, uczenia się  i podejścia do pokonywania trudności, na które napotyka w życiu. Obserwacja tej drogi i odpowiadanie na jej wyzwania jest przedmiotem oceniania formatywnego (opisowego). Prowadzenie procesu oceniania wymaga ciągłej obserwacji dziecka przez nauczyciela i formalnego zapisu tej drogi.

3. Codzienna obserwacja dotyczy m. in.:

1) punktualności,

2) wypełniania poleceń i odrabiania zadań domowych (można je np. punktować),

3) zachowania, postawy,

4) poziomu udziału i aktywności na lekcji, koncentracji uwagi,

5) niezwykłych wydarzeń lub nietypowych zachowań, kryzysów rodzinnych, chorób, itp.

 

4. W cyklach miesięcznych (cykle lekcyjne) lub półrocznych prowadzi się zapis na temat postępów dziecka w uczeniu się z poszczególnych przedmiotów (sprawdziany), zdobytych umiejętności sprawności manualnej i ruchowej, koncentracji,  umiejętności i zachowań społecznych. 

5. Na  konferencjach  nauczycieli  (w części pedagogicznej) omawia  się  poszczególne  dzieci i klasy.  

6. Na koniec każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo opisowe, stanowiące podsumowanie jego rocznej pracy, które przekazywane jest przez nauczyciela wychowawcę klasowego. Zawiera ono:

1) charakterystykę dziecka jako osobowości, podkreślającą jego mocne i słabe strony,

2) ocenę udziału dziecka na lekcjach (koncentracja uwagi, współpraca, aktywność), postępów i umiejętności w zakresie różnych przedmiotów (włącznie ze stopniem zrozumienia,  opisem ustnych  i  pisemnych  osiągnięć),   właściwej  dla  wieku  zdolności do samodzielnej pracy i zachowań społecznych, jak słuchanie, współpraca z innymi,

3) ocenę aktywności, umiejętności prezentacji pracy, czystości i staranności zeszytów, jakości    wykonanych   zadań,   poziomu   zaangażowania  i   odpowiedzi    oraz    postępu w rozwoju emocjonalnym  i artystyczno–estetycznym,

4) całość programu nauczania dla danego roku,

5) zapis osiągnięć z poszczególnych przedmiotów,

6) część  opisową  kierowaną  do  dzieci, zawierającą pochwały,  wskazówki   i wyzwania na przyszły rok,

7) dla uczniów starszych, powyżej 14 roku życia, załącza się niekiedy dokumentacje osiągnięć z poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 6

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  to  zasady  oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów Waldorfskiej Szkoły Podstawowej w Bielsku–Białej.

2. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej DKO–0145– 3/95/DC  z  dn. 07.02.1995r.: „Szkoła,   zgodnie    z   przyjętymi   założeniami   szkoły   waldorfskiej,    ocenia,   promuje i  klasyfikuje   uczniów    według    kryteriów    opracowanych   dla  szkół   waldorfskich. Na życzenie rodziców lub w przypadku przechodzenia ucznia do innej szkoły, uczeń musi zostać oceniony, klasyfikowany i promowany według powszechnie przyjętych  przepisów, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania”.

3. Przyjmuje się następujące powszechnie przyjęte przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:

1) Ustawa   o  Systemie   Oświaty  z  dnia 7 września 1991 roku – art.  22 ust. 2 pkt (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami),

2) Rozporządzenie    Ministra     Edukacji    Narodowej   z   dnia  30   kwietnia  2007  roku w   sprawie   warunków   i   sposobu   oceniania,   klasyfikowania  i  promowania   uczniów i    słuchaczy    oraz    przeprowadzenia    sprawdzianów   i   egzaminów  w  szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami).

§ 7

 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega  na  rozpoznawaniu przez    nauczycieli   poziomu  i   postępów   w   opanowaniu   przez    ucznia    wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, z programu nauczania Waldorfskiej Szkoły Podstawowej w Bielsku–Białej oraz na formułowaniu oceny opisowej.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia  społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego  zachowaniu     oraz o postępach w tym zakresie,

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i w zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o  postępach, trudnościach  w  nauce,  zachowaniu  oraz  specjalnych   uzdolnieniach   uczniach,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– wychowawczej.

 

§ 8

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów oraz rodziców,

2)  ustalenie kryteriów ocenienia zachowania,

3) opisowe ocenianie bieżące, a w przypadku klasy programowo   najwyższej, na życzenie rodziców,  również  ocenianie  numeryczne, według przyjętej skali i kryteriów,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)  ustalenie rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej opisowej oceny  zachowania, a  w  przypadku klasy VII       i klasy VIII oraz  klasy IV, V i VI w przypadku  zmiany  szkoły – ustalenie, na życzenie rodziców, śródrocznych  oraz   rocznych   numerycznych  ocen   klasyfikacyjnych                z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania, według obowiązującej skali ocen,

6) ustalenie – w przypadku klasy VII i VIII oraz klasy IV, V i VI w przypadku zmiany szkoły – warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych ocen           oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalenia warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 9

 

1. Nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotowi na początku każdego roku szkolnego, do  końca  września,  informują  uczniów   i   rodziców    (prawnych opiekunów) o   wymaganiach   edukacyjnych   wynikających   z   realizowanego   programu  nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

2. Nauczyciel wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, do końca września, informuje uczniów oraz  ich   rodziców  (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, natomiast w klasie VII i VIII oraz w przypadku zmiany szkoły po ukończeniu  klasy  IV, V  lub VI również  o  warunkach i trybie  uzyskania  wyższej    niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o  skutkach ustalenia uczniowi  nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

 

 

§ 10

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego  rodzice  (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

3. Informacje o  osiągnięciach uczniów przekazywane są  rodzicom w czasie indywidualnych konsultacji oraz spotkań semestralnych (minimum dwa razy w ciągu roku).

 

§ 11

Dostosowanie wymagań

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (w tym również z poradni niepublicznych), dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia i deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o   potrzebie  kształcenia  specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 12

Zwolnienia z zajęć

1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia na czas określony z zajęć wychowania  fizycznego lub z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, z zajęć  komputerowych  na    podstawie   opinii o   ograniczonych   możliwościach   uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach, wydanej przez lekarza,           oraz na czas określony w tej opinii.

2. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  w/w  zajęć w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast   opisowej   (numerycznej)   oceny   klasyfikacyjnej   wpisuje  się   „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej (w tym poradni niepublicznych) zwalnia   do  końca  danego   etapu edukacyjnego  ucznia z  wadą   słuchu, z  głęboką   dysleksją   rozwojową,   z   afazją,   z   niepełnosprawnościami   sprzężonymi lub z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego           albo nauczania   indywidualnego  zwolnienie  z  nauki  drugiego języka obcego może  nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. W przypadku zwolnienia  ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast opisowej (numerycznej) oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z nauki religii lub/i etyki.

7. W przypadku  zwolnienia ucznia z nauki religii/etyki w dokumentacji  nauczania zamiast opisowej (numerycznej) oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ustala zasady zwolnienia:

1) w  przypadku,  gdy  są  to  ostatnie  zajęcia  w  ciągu dnia, uczeń udaje się na świetlicę lub do domu, 

2) w przypadkach, kiedy zajęcia te odbywają się pomiędzy innymi zajęciami w ciągu dnia, uczeń ma obowiązek przebywać w pomieszczeniu, gdzie odbywają się te zajęcia, w innej klasie (po uzgodnieniu pomiędzy nauczycielami)  lub  w świetlicy, jeśli już jest czynna; decyzję odnośnie pobytu ucznia w określonym pomieszczeniu podejmuje się jednorazowo  na początku roku szkolnego; w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany pomieszczenia, decyzję na nowo podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§  13

Klasyfikacja roczna

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego rozwoju w danym roku szkolnym oraz na sformułowaniu oceny opisowej. Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w programie szkoły waldorfskiej uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

2. W myśl idei pedagogiki waldorfskiej przy konstruowaniu oceny opisowej nauczyciel uwzględnia następujące elementy codziennej pracy ucznia:

1) odpowiedzi ustne,

2) prace pisemne,

3) prace indywidualne i grupowe na lekcji,

4) inne formy aktywności,

5) opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem.

3. Kryteria oceny  wypowiedzi ustnych:

1)  zawartość rzeczowa,

2) zrozumienie tematu,

3)  dobór i stosowanie słownictwa fachowego,

4) umiejętność formułowania i wyrażania myśli,

5) sposób prezentacji.

4. Kryteria oceny prac pisemnych:

1) zrozumienie tematu,

2) zawartość rzeczowa,

3) zgodność z tematem,

4) umiejętność formułowania i wyrażania myśli, poprawność stylistyczna i gramatyczna wypowiedzi,

5) umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

6) poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

7) estetyka pracy.

5. Kryteria oceny pracy na lekcji:

1) sposób pracy w grupie:

a) umiejętność ustalania zasad współpracy,

b) akceptowanie powierzonej roli,

c) umiejętność komunikacji w grupie,

d) prezentowanie efektów pracy grupowej,

2) aktywność podczas zajęć,

3) postawa ucznia (zaangażowanie, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, koncentracja uwagi, tempo pracy),

4) korzystanie z różnych źródeł informacji.

6.  Inne formy aktywności:

1) przygotowanie do lekcji (odrabianie prac domowych, prowadzenie zeszytów, przygotowywanie pomocy, wyszukiwanie informacji z różnorodnych źródeł wiedzy),

2) występy artystyczne podczas Świąt Szkoły oraz innych uroczystości,

3) udział w konkursach,

4) wykonywanie prac długoterminowych.

7. Ocena  zachowania zawiera się w ocenie opisowej i uwzględnia:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

b) zaangażowanie w życie klasy i szkoły,

c) przestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego,

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 f) dbanie o honor i tradycje szkoły,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

a) okazywanie szacunku innym osobom,

b) godne, kulturalne zachowanie się,

c) dbałość o piękno mowy ojczystej.

8. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje świadectwo z ocenami opisowymi, ukazującymi w pełni jego osiągnięcia, zdobyte umiejętności oraz postępy w poszczególnych dziedzinach. Świadectwo to jest podstawą promocji ucznia do następnej klasy w szkole waldorfskiej.

9. Kopie świadectw opisowych, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły, dołączane są do arkuszy ocen uczniów. W arkuszu ocen wychowawca klasy wpisuje „dołączono kserokopię świadectwa opisowego” i potwierdza to własnym podpisem. 

10. Końcową ocenę opisową sporządza nauczyciel wychowawca oraz nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie.

 

§ 14

Ukończenie lub zmiana szkoły.

1. W przypadku kończenia szkoły lub przechodzenia do innej uczeń, poza oceną opisową, zostaje oceniony, klasyfikowany i promowany według powszechnie przyjętych przepisów, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

2. W wymienionych powyżej  przypadkach  uczeń  otrzymuje  dwa  świadectwa  (waldorfskie i państwowe):

1) uczeń   klasy   I – III   otrzymuje   dwa   świadectwa   z  oceną  opisową, (waldorfskie oraz państwowe), a warunkiem promocji jest pozytywna ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym;

2) począwszy   od    klasy    IV   uczeń  otrzymuje   waldorfskie   świadectwo    opisowe oraz świadectwo z ocenami normatywnymi, a warunkiem promocji do klasy programowo wyższej jest otrzymanie ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, a także z zajęć z religii albo etyki (jeśli uczeń uczęszczał na religię albo etykę) ocen wyższych od stopnia niedostatecznego.

3. Klasyfikacyjne oceny roczne dla uczniów kończących naukę lub przechodzących do innej szkoły, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – cel - 6 

2) stopień bardzo dobry – bdb - 5

3) stopień dobry – db - 4

4) stopień dostateczny –  dst - 3

5) stopień dopuszczający – dop - 2

6) stopień niedostateczny –  ndst - 1

4. Powyższe oceny ustala się na podstawie:

1) systematycznej obserwacji ucznia i jego rozwoju w ciągu całego roku szkolnego,

2) poziomu   sprostowania     przez    ucznia    wymaganiom    edukacyjnym   wynikającym z realizowanego programu nauczania, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego z uczniów,

3) procentowego przełożenia punktacji ze sprawdzianów, jeżeli sprawdziany były punktowane: 

a) ocena celująca: 100% celująca

b) ocena bardzo dobra:    87 – 99%, w tym:       96 – 99%    bdb +

                                     90 – 95%    bdb 

87 – 89%     bdb –

c) ocena dobra:                71 – 86%, w  tym: 84 – 86%     db +

                                                               76 – 83%     db

                                                              71 – 75%     db –

d) ocena dostateczna:      47 – 70%, w tym:         68 – 70%    dst +

                                                                     52 – 67%     dst

                                                                     47 – 51%     dst –

e) ocena dopuszczająca: 31 – 46%, w tym: 44 – 46%     dop +

                                                                    34 – 43%     dop

                                                                   31 – 33%     dop –

f) ocena niedostateczna:   0 – 30%, w tym: 0 – 30%        ndst 

 

§ 15

Ocenianie w klasach siódmej i ósmej

1. W klasach  VII i VIII jako  programowo  najwyższych  na  poziomie  szkoły  podstawowej uczniowie w ciągu całego roku szkolnego otrzymują obok ocen opisowych również oceny numeryczne według przyjętej skali; otrzymują również śródroczne oraz roczne numeryczne oceny klasyfikacyjne.

2. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

1) na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne,

2) sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną śródroczną (końcoworoczną),

3) nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia,

4) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych,

5) pisemna praca klasowa (1-2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym; w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż trzy prace klasowe,

6) dopuszcza   się   możliwość   przesunięcia   terminu   sprawdzianu  na  prośbę  uczniów, ale odbywa się on nawet wówczas, jeśli ilość prac pisemnych przekracza  trzy tygodniowo,

7) gdy zapowiedziany sprawdzian nie mógł odbyć się w wyznaczonym terminie z powodu nieobecności nauczyciela wówczas nauczyciel wraz z uczniami ustala nowy termin niezależny od już ustalonych z innych zajęć,

8) sprawdziany (10-20 min.) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji mogą być przeprowadzone bez uprzedzenia,

9) sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem prace pisemne otrzymują   uczniowie do wglądu od nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu,

10) prace  pisemne   przechowywane   są   w   szkole   do   końca   danego   roku  szkolnego i  udostępniane   do   wglądu   rodzicom   (prawnym   opiekunom)  po    ustaleniu   terminu   z nauczycielem zajęć edukacyjnych lub wychowawcą klasy,

11) uczeń ma prawo do poprawy oceny ustalonej za pisemną pracę kontrolną na zasadach ustalonych przez nauczyciela,

12) uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych,

13)  badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,

14) szczegółowe  zasady  oceniania  z  poszczególnych  zajęć   edukacyjnych   są   zawarte w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania (PSO).

3. Ustala się następujący zakres wymagań na poszczególne stopnie:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej  klasie, samodzielnie i twórczo rozwija  własne uzdolnienia oraz

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, związanych z programem danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub

c) osiąga sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych i  innych,   kwalifikując  się   do   finałów   na   szczeblu   wojewódzkim   (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

d) uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się niezwykle systematyczną pracą w tym względzie;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz

b) prawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań    i problemów  w nowych sytuacjach,

c) uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się bardzo systematyczną pracą w tym względzie,

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej  klasy,  jednak   uczynił  to   na   poziomie   przekraczającym   wymagania    zawarte w podstawie programowej  oraz

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

c) uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się systematyczną pracą w tym względzie,

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a)  nie opanował wiadomości i umiejętności  określonych programem nauczania danej klasy, a ponadto opanował je  na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

b)  wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub  praktyczne o średnim stopniu trudności,

c) uczeń, o którym mowa w § 11,  wykazujący się mało systematyczną pracą w  tym względzie,

5) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  z tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz  

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

c) uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się niesystematyczną pracą w tym względzie,

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

b)  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

c)  uczeń, o którym mowa w § 11,  nie wykazujący się żadną pracą w tym względzie.

4. Klasyfikowanie uczniów: 

1) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania,

2)  rok szkolny składa się z dwóch semestrów; klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego,

3) klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,

4) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę  zachowania - wychowawca klasy; w przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych przez kilku nauczycieli ocena jest ustalana wspólnie,

5) ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego  lub w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu poprawkowego,

6) przed wystawieniem przewidywanych dla ucznia ocen śródrocznych (po pierwszym semestrze) dopuszczających i niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca informuje o tym rodziców ucznia na piśmie lub ustnie w terminie 2 tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej; fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,

7) przed wystawieniem ocen końcoworocznych nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia   i   jego   rodziców   o   przewidywanych   dla    niego    ocenach    dopuszczających i niedostatecznych oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania na miesiąc przed końcem roku szkolnego w bezpośredniej rozmowie z uczniem i rodzicem lub listem poleconym. Informacja o odbytej rozmowie powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym,

8) nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych z poszczególnych przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

9) wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach zachowania na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

10) ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalona jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących ze względu na różnicę wag tych ocen,

11) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie   zajęć   wyrównawczych,     indywidualizację   wymagań  edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i   możliwości  ucznia  we  współpracy  z  wychowawcą  klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami),

12) wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowane w dokumentacji szkolnej,

13) oceny cząstkowe w dzienniku, jak i oceny klasyfikacyjne śródroczne, mogą być opatrzone znakiem  +  lub  - ; oceny śródroczne wpisuje się w dzienniku słownie w pełnym brzmieniu lub używając przyjętych skrótów (cel - celujący, bdb - bardzo dobry, db - dobry, dst - dostateczny, dop - dopuszczający, ndst -  niedostateczny),

14) klasyfikacji śródrocznej nie podlegają te przedmioty (spośród prowadzonych systemem nauczania epokowego), których realizacja zaplanowana została w drugim semestrze roku szkolnego; w tym przypadku w protokole rady klasyfikacyjnej umieszcza się adnotację: „Przedmiot zostanie zrealizowany  w drugim semestrze”,

15) oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dzienniku i arkuszu ocen słownie i w pełnym brzmieniu  bez znaków  + i - , 

16) dopuszcza się stosowanie w dzienniku na stronach: „Oceny postępów w nauce” znaków: np – nieprzygotowany i bz – brak zadania,

17) ustala   się,  że  uczeń  klasy VII i VIII w  ciągu   semestru  musi uzyskać minimum trzy oceny z przedmiotów prowadzonych systemem nauczania epokowego, również                    w pozostałych przedmiotach minimum uzyskanych przez ucznia ocen określa się na trzy,

18) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka niemieckiego, eurytmii, warsztatów pracy w drewnie,  warsztatów ceramicznych, teatralnych lub innych, ujętych w planie nauczania) ustalają nauczyciele prowadzący                 te zajęcia; roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć wliczana jest do średniej ocen i ma wpływ na ukończenie szkoły przez ucznia,

19) ocena z religii (etyki) wliczana jest do średniej ocen i ma wpływ na ukończenie szkoły przez ucznia,

20) uczeń ma prawo do poprawienia cząstkowej oceny   w  terminie  i  formie  uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.

5. Ustala się  następujące zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej  oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  przeprowadza sprawdzian wiadomości i  umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)  w   przypadku  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ustala   roczną  ocenę   zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

3) podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego powinno zawierać uzasadnienie wniesienia odwołania się od oceny ustalonej przez nauczyciela tj. podanie przyczyn zaniżenia oceny zdaniem ucznia lub rodziców przez nauczyciela,

4) brak podania przyczyn o których mowa w pkt. C może uczynić odwołanie nieskutecznym,

5) egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej zgodnie z poziomem wymagań na ocenę, o którą ubiega się uczeń. Z malowania, rysowania form, prac ręcznych, muzyki, wychowania fizycznego i informatyki przeprowadza się zadania praktyczne,

6) czas trwania egzaminu, narzędzie pomiaru, skład komisji tak jak w egzaminie poprawkowym,

7) egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od dnia złożenia podania przez rodziców,

8) komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

a) podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

b) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu,

9) dokumentacja egzaminu sprawdzającego tak jak przy egzaminie poprawkowym,

10) od wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie,

11) Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminu.

 

6. Dyrekcja szkoły zobowiązana jest do stworzenia właściwych warunków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego (informacja, wyposażenie, sala) oraz atmosfery korzystnej dla ucznia.

 

§ 16   

Ocena zachowania dla uczniów kończących naukę lub przechodzących do innej szkoły

1. Roczna ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczną (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – także śródroczną) ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

§ 17

Ocenianie zachowania ucznia

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Uczniowie klas 1-3 otrzymują opisową ocenę zachowania.

3. Śródoczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla uczniów klas 4-8  ustala się według następującej skali:

1) wzorowe – (wz)

2) bardzo dobre – (bdb)

3) dobre – (db)

4) poprawne – (pop)

5) nieodpowiednie – (ndp)

6) naganne – (nag)

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu  7 i 8.

6. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia na podstawie:

1) własnych obserwacji,

2) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonej w dokumentacji,

3) opinii innych nauczycieli,

4) samooceny ucznia,

5) opinii klasy.

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 

§ 18

Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania

1. Ocena wzorowa:

1) stosunek do nauki:

a) uczeń w szczególny sposób zaangażowany jest w realizację obowiązków szkolnych,

b) w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli,

c) poszerza wiedzę np. w kołach zainteresowań w szkole lub poza nią i osiąga wysokie wyniki,

d) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

2) frekwencja, uwagi:

a) brak uwag w dzienniku,

b) sporadyczne spóźnienia,

c) uczeń ma usprawiedliwione wszystkie spóźnienia i nieobecności;

3) udział w życiu klasy i szkoły:

a) uczeń jest bardzo zaangażowany w realizację różnych działań na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Kiermasz Adwentowy, Jasełka, Wiosenne Święto Szkoły, Olimpiada Grecka i inne). Uczeń może zostać zwolniony z uczestnictwa w ww. uroczystościach tylko w przypadku losowym (choroba, wypadek),

b) bierze udział w różnych akcjach np. charytatywnych w szkole i poza nią, 

c) swoją postawą daje dobry przykład innym,

d) jest rozjemcą konfliktów uczniowskich,

e) dba o klasę i mienie szkoły,

f) propaguje zdrowy styl życia,

g) zawsze ma obuwie zamienne,

h) sumiennie wypełnia dyżury w klasie,

i) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

4) postawa moralna:

a)  respektuje regulamin ucznia,

b) uczeń jest grzeczny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny,

c) wykazuje się wysoką kulturą osobistą,

d) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

e) samorzutnie organizuje pomoc dla innych,

f) okazuje innym szacunek,

g) wykazuje się odwagą cywilną, taktem w stosunkach z innymi,

h) dba o piękno mowy ojczystej,

i) neguje nałogi, uzależnienia i agresję, 

j) szanuje symbole narodowe,

k) jego postawa jest przykładem dla innych.

2. Ocena bardzo dobra

1) stosunek do nauki:

a) uczeń chętnie się uczy, zawsze starannie i solidnie wypełnia polecenia nauczyciela,

b) chętnie  uczestniczy   w   kołach   zainteresowań,   w   przygotowaniach   różnych imprez i uroczystości szkolnych;

2) frekwencja, uwagi:

a) sporadyczne spóźnienia,

b) uczeń ma usprawiedliwione wszystkie spóźnienia i nieobecności,

c) brak uwag w dzienniku;

3) Udział w życiu klasy i szkoły:

a) uczeń angażuje się w życie szkoły, chętnie uczestniczy w kołach zainteresowań, bierze udział w konkursach,

b) uczeń uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Kiermasz Adwentowy, Jasełka, Wiosenne Święto Szkoły, Olimpiada Grecka i inne),

c) zawsze starannie i pilnie wykonuje polecenia nauczyciela,

d) wykazuje inicjatywę w działaniach na rzecz pomocy koleżeńskiej,

e) zawsze ma obuwie zamienne,

f) sumiennie wypełnia dyżury w klasie,

g) stara się przeciwdziałać agresji rówieśniczej,

h) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

4) Postawa moralna:

a) respektuje regulamin ucznia,

b) uczeń zawsze stosuje w rozmowie wymagane zwroty grzecznościowe, pomaga innym,

c) jest   odpowiedzialny,   tolerancyjny,   prawdomówny,   kulturalny,   potrafi    panować nad swoimi emocjami,

d) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

e) dba o piękno mowy ojczystej,

f) neguje nałogi, uzależnienia i agresję,

g) szanuje symbole narodowe.

3. Ocena dobra

1) stosunek do nauki:

a) uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,

b) wywiązuje się z zdań związanych z nauką,

c) stara się rzetelnie wywiązywać z poleceń nauczyciela;

2) frekwencja, uwagi:

a) rzadkie spóźnienia,

b) uczeń ma sporadyczne nieusprawiedliwione spóźnienia i wszystkie usprawiedliwione godziny lekcyjne,

c) sporadyczne  uwagi w dzienniku;

3) udział w życiu klasy i szkoły:

a) uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

b) bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Kiermasz Adwentowy, Jasełka, Wiosenne Święto Szkoły, Olimpiada Grecka i inne),

c) dba o wspólne mienie i o dobre relacje w środowisku szkolnym,

d) przeciwstawia się agresji,

e) nie stwarza sytuacji konfliktowych i zagrożeń,

f) stara się właściwie zachowywać w sytuacjach konfliktowych,

g) służy pomocą potrzebującym koleżankom i kolegom,

h) nosi obuwie zamienne,

i) nie odmawia wykonywania powierzonych mu zadań,

j) bez zastrzeżeń pełni obowiązki dyżurnego w klasie;

4) postawa moralna:

a) respektuje regulamin ucznia,

b) uczeń stosuje w rozmowie wymagane zwroty grzecznościowe,

c) dba o piękno mowy ojczystej,

d) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

e) jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, prawdomówny, wykazuje się wysoką kulturą osobistą,

f) szanuje innych,

g) w sytuacjach trudnych potrafi z reguły zapanować nad swoimi emocjami, a w razie upomnienia reaguje poprawą postawy,

h) neguje nałogi, uzależnienia i agresję,

i) szanuje symbole narodowe.

 

4. Ocena poprawna

 

1) stosunek do nauki:

 

a) uczeń nie zawsze jest przygotowany do lekcji, nie odrabia na bieżąco zadań domowych, ale prowadzi i uzupełnia zeszyty przedmiotowe,

 

b) podejmuje starania o poprawę wyników w nauce;

 

2) frekwencja, uwagi:

 

a) częste spóźnienia,

 

b) nieliczne nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnienia,

 

c) nieliczne uwagi w dzienniku;

 

3) udział w życiu klasy i szkoły:

 

a) uczeń rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy w większości uroczystości szkolnych  (Jesienne Święto Szkoły, Kiermasz Adwentowy, Jasełka, Wiosenne Święto Szkoły, Olimpiada Grecka i inne),

 

b) niesystematycznie wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie oraz inne powierzone                  mu zadania,

 

c) sprowokowany uczestniczy w sytuacjach konfliktowych, ale po zwróceniu uwagi stara           się eliminować zachowania agresywne,

 

d) zapomina zmieniać obuwie;

 

4) postawa moralna:

 

a) rzadko narusza regulamin ucznia,

 

b) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

 

c) uczniowi zdarzają się drobne uchybienia, stara się się jednak panować nad swoimi emocjami,

 

d) ma trudności z kulturalnym wysławianiem  się  i  dbaniem  o  piękno  mowy  ojczystej, ale stara się eliminować zachowania agresywne i wulgarne słownictwo,

 

e) nie ulega nałogom i uzależnieniom,

 

f) szanuje symbole narodowe.

 

5. Ocena nieodpowiednia

 

1) stosunek do nauki:

 

a) uczeń nie wypełnia obowiązków szkolnych, nie odrabia lekcji,

 

b) lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli,

 

c) prezentuje zachowania nie będące w zgodzie z regulaminem szkoły,

 

d) lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania,

 

e) spóźnia się na zajęcia szkolne,

 

f) nie bierze aktywnego udziału w lekcjach, utrudnia ich prowadzenie;

 

2) frekwencja, uwagi:

 

a) bardzo częste spóźnienia,

 

b) liczne nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnienia, ucieczki z lekcji,

 

c) uwagi w dzienniku;

 

3) udział w życiu klasy i szkoły:

 

a) uczeń wykazuje bierną postawę wobec działań podejmowanych na rzecz klasy, 

 

b) rzadko uczestniczy w uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Kiermasz Adwentowy, Jasełka, Wiosenne Święto Szkoły, Olimpiada Grecka i inne),

 

c) nie przejawia zainteresowania życiem szkoły,

 

d) prezentuje nastawienie egoistyczne,

 

e) zdarzają mu się czyny przynoszące szkodę innym,

 

f) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków; nie wypełnia obowiązków dyżurnego,

 

g) nie zmienia obuwia,

 

h) nie  dba o mienie szkoły,

 

i) przejawia zachowania agresywne, poprzez które stara się przekonać innych do swoich racji,

 

j) nie przeciwstawia się zachowaniom niepożądanym, najczęściej się w nie włącza;

 

4) postawa moralna:

 

a) narusza regulamin ucznia,

 

b) uczeń nierzadko prezentuje następujące zachowania: agresja słowna i fizyczna, wulgaryzmy, kłamstwa, nadmierny tupet, brak szacunku dla cudzego i wspólnego mienia,

 

c) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

 

d) lekceważy symbole narodowe,

 

e) ulega nałogom (pali, pije, bierze narkotyki lub inne środki odurzające).

 

6. Ocena naganna

 

1) stosunek do nauki:

 

a) uczeń regularnie nie wypełnia obowiązków szkolnych, nie prowadzi zeszytów, wagaruje,

 

b) ostentacyjnie prezentuje zachowania sprzeczne z regulaminem szkoły,

 

c) świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania,

 

d) swoim zachowaniem notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

 

2) frekwencja, uwagi:

 

a) nagminne spóźnienia,

 

b) liczne nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnienia,

 

c) liczne ucieczki z lekcji, wagary oraz uwagi w dzienniku;

 

 

3) udział w życiu klasy i szkoły:

 

a) uczeń   świadomie  podejmuje   działania przynoszące  szkodę   innym uczniom, klasie lub szkole,

 

b) demoralizuje kolegów,

 

c) lekceważąco odnosi się do innych, prowokuje swoim zachowaniem,

 

d) nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych lub zakłóca przebieg uroczystości,

 

e) wyśmiewa, krytykuje zaangażowanie innych uczniów,

 

f) swoimi czynami i zachowaniem zniesławia dobre imię szkoły;

 

4) postawa moralna:

 

a) nie respektuje regulaminu ucznia,

 

b) uczeń bardzo często prezentuje następujące zachowania: agresja słowna i fizyczna, wulgaryzmy, kłamstwa, nadmierny tupet, brak szacunku dla cudzego i wspólnego mienia,

 

c) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

 

d) lekceważy symbole narodowe,

 

e) ulega nałogom (pali, pije, bierze narkotyki lub inne środki odurzające),

 

f) wchodzi w konflikt z prawem,

 

g) manifestuje brak poczucia winy i skruchy.

 

 

 

§ 19

 

Frekwencja

 

1. Rodzic    (prawny   opiekun)   dziecka   ma  obowiązek     poinformowania    wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole spowodowanej chorobą lub wyjazdem. Jednocześnie zobowiązuje się do dopilnowania nadrobienia przez ucznia zaległości powstałych na skutek jego nieobecności w szkole.

 

2. Spóźnienia i nieobecności ucznia w szkole rodzic (prawny opiekun) powinien usprawiedliwić pisemnie lub ustnie do dwóch tygodni od momentu powrotu ucznia do szkoły.

 

3. Po tym okresie usprawiedliwienia nie będą akceptowane.

 

4. W przypadku dłuższej  nieobecności  dziecka  rodzic  (prawny opiekun) jest zobowiązany do zadbania, aby  dziecko  nadrobiło  zaległości,  opanowało  materiał i uzupełniło notatki do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

 

 

§ 20

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. W myśl założeń pedagogiki waldorfskiej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, nawet jeżeli   w  jednym  z  przedmiotów nie w  pełni  zdobył   wymaganą  wiedzę i umiejętności, ale ma szansę zdobyć je w klasie następnej przy spełnieniu nakreślonych przez nauczyciela zadań.

2. Uczeń może nie być klasyfikowany i promowany, jeżeli opuścił (ze względów zdrowotnych lub innych, wyjątkowych okoliczności związanych z sytuacją rodzinną) ponad 50% dni nauki, posiada zbyt duże braki z ponad dwóch przedmiotów i kolegium nauczycieli (tj. Rada Pedagogiczna) uzna, że powinien powtórzyć klasę.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,    tj.    zaliczyć     materiał     nauczania     na    zasadach    określonych  przez poszczególnych nauczycieli. 

4. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności kolegium nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, prac ręcznych, warsztatów ceramicznych, warsztatów pracy w drewnie, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia rady klasyfikacyjnej.

8. Uczeń, o którym mowa w § 14 punkcie 2 i 3, otrzyma promocję do klasy programowo wyższej,   jeżeli o  trzyma   z   egzaminu   klasyfikacyjnego   pozytywną   ocenę    opisową, a w przypadku ucznia kl. VII oraz ucznia klasy IV, V, VI przechodzącego do innej szkoły, ocenę numeryczną wyższą niż ocena niedostateczna. 

 

 

 

 

 

§ 21

Egzamin poprawkowy

 

1. Uczeń, który w trakcie nauki w  danej  klasie  nie  opanował  minimum  niezbędnej  wiedzy i  umiejętności  pozwalających  na  uzyskanie  promocji do   klasy  programowo  wyższej lub ukończenie szkoły z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2. Egzamin   poprawkowy z   części    pisemnej   i   ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, prac ręcznych, warsztatów ceramicznych, warsztatów pracy w drewnie, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych, o czym informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Uwzględniając   możliwości    edukacyjne  ucznia,  kolegium  nauczycieli  może  jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie  zdał  egzaminu   poprawkowego   z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane również w klasie programowo wyższej.

  

 

§ 22

 

Egzamin ósmoklasisty

 

1. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi  do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

3. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

4. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

 

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom          oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,

 

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (kwiecień)          i dodatkowym (czerwiec).

 

6.  Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

7. W każdym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty przebiega według stałego kalendarza 

określonego w aktach prawnych wymienionych w sekcji A Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

8. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

9. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 

1) języka polskiego

 

2) matematyki

 

3) języka obcego nowożytnego.

 

10. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 

1) języka polskiego

 

2) matematyki

 

3) języka obcego nowożytnego

 

4) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

11. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

12. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

 

13. Szczegółowe informacje o dostosowaniu warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o zasadach przeprowadzania i przystępowania do egzaminu, przebiegu egzaminu, ocenianiu i wynikach zawarte są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w danym roku szkolnym, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

 

 

 

§ 23

  Ukończenie szkoły

 

1. Uczeń   kończy    szkołę   podstawową,  jeżeli:  w  wyniku  klasyfikacji końcowej  uzyskał ze wszystkich przedmiotów  ujętych  w   planie  nauczania  oceny  klasyfikacyjne  wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do sprawdzianu kompetencji/egzaminu po klasie VIII przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

2. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się oceny ze wszystkich zajęć  edukacyjnych z klasy VIII oraz te, których realizacja podczas całego II etapu edukacyjnego zakończyła się w klasach programowo niższych.

3. Wynik egzaminu nie  wpływa   na   ukończenie   szkoły. Wyniku egzaminu nie  odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

4. Świadectwa szkolne z wyróżnieniem  dla uczniów kończących naukę lub przechodzących do   innej szkoły:

1) świadectwo szkolne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

2) do średniej ocen wlicza się również ocenę z religii/etyki,

3) wynik   egzaminu   przeprowadzanego  w   ostatnim  roku  nauki   nie   ma   wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.

 

 

 

Rozdział IV

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  SZKOŁY

 

 

§ 24

 

1. W Szkole funkcjonują trzy gremia decyzyjne:

 

1) Zarząd Stowarzyszenia,

 

2) Dyrektor Szkoły, przy czym Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Kolegium Nauczycieli może podzielić obowiązki Dyrektora Szkoły pomiędzy Dyrektora Pedagogicznego Szkoły  oraz Dyrektora Administracyjnego Szkoły lub pomiędzy Dyrektora Szkoły i Zastępcę Dyrektora Szkoły.

 

3) Rada Pedagogiczna zwana dalej Kolegium Nauczycieli.

 

2. Rada Rodziców i Rada Uczniowska, jeżeli zostały w szkole utworzone, pełnią rolę doradczą zgodnie z podziałem kompetencji i zakresem odpowiedzialności wynikającym z niniejszego Statutu.

 

 

 

§ 25

 

 

1. Stowarzyszenie   jako   organ    prowadzący   Szkołę   realizuje    kompetencje   wynikające z przepisów prawa oraz określone w niniejszym statucie.

 

2. Zarząd    Stowarzyszenia    wraz    z    Dyrektorem    Szkoły   uchwala    budżet   Szkoły oraz przygotowuje i zatwierdza Statut Szkoły oraz regulaminy pracy pracowników Szkoły.

 

3. Zarząd  nadzoruje  przestrzeganie  obowiązujących   przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

 

4. Zarząd dba o profil pedagogiczny Szkoły.

 

5. Zarząd podejmuje  decyzje  o  zatrudnieniu  oraz  podpisuje  i  rozwiązuje  umowy  o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły i określa warunki finansowe                             ich zatrudnienia.

 

6. Zarząd rozpatruje odwołania od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 

7. Zarząd podpisuje umowy z rodzicami dotyczące warunków płatności czesnego.

 

8. Zarząd     przyjmuje    sprawozdania     Dyrektora     Szkoły      dotyczące     jego    bieżącej i   długoterminowej  działalności, w   szczególności   kontaktów  z  władzami  oświatowymi i samorządowymi.

 

9. Zarząd ustala wysokość czesnego i wpisowego.

 

10. Zarząd  decyduje  w  sprawach nieuregulowanych  niniejszym  Statutem,  regulaminami oraz innymi przepisami, a dotyczącymi działalności Szkoły.

 

 

 

 

 

§ 26

 

 

1. Organem wykonawczym Szkoły jest Dyrektor Szkoły, zatrudniany przez Zarząd Stowarzyszenia i działający na podstawie jego pełnomocnictwa.

 

2. Dyrektor Szkoły działa w porozumieniu z Kolegium Nauczycieli.

 

3. Dyrektorem Szkoły może być osoba, która posiada wyższe studia pedagogiczne oraz regularnie uczestniczy w szkoleniach dotyczących pedagogiki waldorfskiej, organizowanych przez Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, IAO i inne organizacje pokrewne lub ukończyła Studia podyplomowe w Zakresie Edukacji Niezależnej – specjalizacja szkolna w pedagogice waldorfskiej. 

 

 

 

§ 27

 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora określa Stowarzyszenie po przeprowadzeniu konsultacji z Kolegium Nauczycieli.

 

2. Dyrektor Szkoły: 

 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w Szkole i zobowiązuje każdego z zatrudnionych nauczycieli do poznawania i praktycznego stosowania pedagogiki waldorfskiej,

 

2) sprawuje  bieżące  kierownictwo w szkole w sprawach administracyjno-porządkowych we współpracy z Kolegium Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia; podlegają                 mu pracownicy administracyjni i techniczni, których zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia na jego wniosek,

 

3) reprezentuje   Szkołę  na  zewnątrz,  zwłaszcza   wobec  władz  oświatowych, podpisuje w imieniu szkoły oficjalne dokumenty, umowy i rachunki,

 

4) kieruje pracą Kolegium Nauczycieli i realizuje jego uchwały,

 

5) współpracuje  z   Kolegium  Nauczycieli, Zarządem  Stowarzyszenia i  Radą  Rodziców w sprawach bieżących i dotyczących rozwoju szkoły, szczególnie przy przygotowywaniu budżetu i planu organizacji oraz projektu rozwoju Szkoły,

 

6) kieruje realizacją projektu rozwoju przygotowanego przez decyzyjne gremia szkoły.

 

3. Jeśli podział obowiązków Dyrektora Szkoły został podzielony pomiędzy Dyrektora Pedagogicznego oraz Dyrektora Administracyjnego, to Dyrektor Pedagogiczny: 

 

1) Odpowiada za bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą:

 

a) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami

c) ustala i przydziela nauczycielom godziny dydaktyczne i wychowawstwa, godziny                                  

    w świetlicy szkolnej, oddziale „0”

d) układa podział godzin na dany rok szkolny i kalendarz roku szkolnego

e) monitoruje realizację podstawy programowej

f) monitoruje realizację ramowych planów nauczania

g) hospituje zajęcia lekcyjne i dodatkowe

h) organizuje Święta Szkoły jako formę hospitacji diagnozującej w Szkole Waldorfskiej

i) ustala zastępstwa

j) ustala dyżury na przerwach

k) ustala plan zajęć dodatkowych.

 

2) Zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych Szkoły.

 

3) Zatrudnia i zwalnia pracowników Szkoły.

 

4) Jako przewodniczący Kolegium Nauczycieli kieruje pracą Kolegium i realizuje jego uchwały.

 

5) Reprezentuje szkołę wobec władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Miejski Zarząd Oświaty); odpowiada za rozliczanie dotacji i System Informacji Oświatowej (SIO).

 

6) Odpowiada za procedury dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

 

7) Odpowiada za procedury związane z organizacją i przeprowadzeniem sprawdzianu ósmoklasisty.

 

8) Odpowiada za dokumentacje szkolną: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa, ramowe plany nauczania, księgę uczniów, zeszyt protokołów Kolegium Nauczycieli, dokumentację dotycząca spełniania obowiązku szkolnego.

 

9) Odpowiada za przyjęcia dzieci do szkoły: badanie dojrzałości szkolnej, rozmowy z rodzicami.

 

10) Współodpowiada za współpracę z przedszkolami i szkołami waldorfskimi.

 

11) Odpowiada za korespondencję i współpracę z IAO, Fundacją Freunde der Erziehungskunst.

 

12) Współpracuje z Dyrektorem Administracyjnym Szkoły oraz Zarządem Stowarzyszenia.

 

13) Odpowiada za jakość pedagogiki waldorfskiej w szkole.

 

 

Dyrektor Administracyjny:

 

1) Odpowiada za sprawy administracyjno-porządkowe w szkole:

 

a) zapewnienie bezpieczeństwa w budynku szkoły oraz w ogrodzie szkolnym zgodnie

    z wymogami BHP

b) remonty 

c) pielęgnację ogrodu szkolnego

d) czystość w szkole

e) stołówkę szkolną.

 

2) Reprezentuje szkołę w Urzędzie Miasta.

 

3) Odpowiada za przedłużenie umowy dzierżawy budynku szkoły.

 

4) Zajmuje się egzekwowaniem czesnego oraz uregulowaniem zaległości rodziców.

 

5) Odpowiada za dokumentację: akta osobowe nauczycieli, umowy z nauczycielami              i pracownikami administracyjnymi, comiesięczne rozliczanie godzin przez nauczycieli, badania lekarskie, szkolenia BHP, szkolenia udzielania pierwszej pomocy.

 

6) Odpowiada za przyjęcia dzieci do szkoły: rozmowy z rodzicami.

 

7) Współodpowiada za współpracę z przedszkolami i szkołami waldorfskimi.

 

8) Zajmuje się promocją szkoły.

 

9) Odpowiada za organizację na terenie szkoły warsztatów, festiwali i innych imprez zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i Kolegium Nauczycieli.

 

10) Współpracuje z Dyrektorem Pedagogicznym Szkoły, Kolegium Nauczycieli oraz Zarządem Stowarzyszenia.

 

4. Jeśli podział obowiązków Dyrektora Szkoły został podzielony pomiędzy Dyrektora               i Zastępcę Dyrektora Szkoły, to obaj współodpowiadają za wszystkie obowiązki Dyrektora Szkoły.

 

 

§ 28

 

1. Członkami   Kolegium  Nauczycieli  są  wszyscy   pracownicy   pedagogiczni   zatrudnieni w Szkole. Nie tworzą oni hierarchii. Przewodniczącym Kolegium Nauczycieli jest Dyrektor Szkoły.

 

2. Kolegium Nauczycieli kolegialnie kieruje pracą pedagogiczną Szkoły i samodzielnie podejmuje decyzje. 

 

3. Kolegium Nauczycieli spotyka się w roku szkolnym  na   cotygodniowych  konferencjach. W czasie konferencji na bieżąco pracuje nad pogłębianiem znajomości pedagogiki waldorfskiej, programem oraz metodyką i dydaktyką nauczania poszczególnych przedmiotów, omawia postępy uczniów w nauce, a także sprawy organizacyjne Szkoły.

 

4. Konferencje Kolegium Nauczycieli organizuje się także przed rozpoczęciem roku szkolnego i po jego zakończeniu oraz na wniosek Dyrektora lub Zarządu Stowarzyszenia. W każdym semestrze odbywają się rady klasyfikacyjne.

 

5. Konferencje przygotowuje i prowadzi Dyrektor Szkoły.

 

6. Konferencje Kolegium Nauczycieli są protokołowane. Uchwały podejmuje się metodą konsensusu lub, w razie potrzeby, zwykłą większością głosów.

 

7. Członkowie Kolegium Nauczycieli są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 29

 

1. Do obowiązków Kolegium Nauczycieli należy w szczególności:

 

1) przygotowanie programów nauczania i wychowania, zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania w oparciu o założenia pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową oraz plan organizacyjny Szkoły,

 

2) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 

3) ustalenie podziału mandatów w obrębie Kolegium,

 

4) przeprowadzenie przyjęć dzieci do Szkoły poprzez wydelegowanych w tym celu nauczycieli, a także przekazywanie opinii o naborze i odchodzeniu uczniów,

 

5) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

 

6) przekazywanie opinii o powoływaniu pracowników pedagogicznych zatrudnianych następnie przez Zarząd Stowarzyszenia,

 

7) prowadzenie współpracy pedagogicznej z rodzicami,

 

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole we współpracy z Dyrektorem,

 

9) prowadzenie konferencji pedagogicznych i samokształceniowych wg ustalonego programu,

 

10) wybór kandydata na dyrektora oraz określenie zakresu pełnienia jego funkcji,

 

11) ścisła współpraca z innymi organami Szkoły i Zarządem Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 30

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci z każdej klasy wybierani na zebraniach klasowych.

 

2. Rada Rodziców jest organem doradczym. Reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Szkoły wobec organów Szkoły i Stowarzyszenia. Rada Rodziców działa w oparciu o  ustalony   przez   radę  regulamin  swojej  działalności,  który nie  może  być  sprzeczny ze statutem Szkoły.

 

3. Rada Rodziców interesuje się całokształtem pracy Stowarzyszenia i Szkoły i przyczynia                się do wspólnego kształtowania życia społecznego Szkoły. 

 

4. Rada Rodziców współdziała w sprawach gospodarczych i pomaga w realizowaniu zadań Szkoły, przygotowuje sprawozdania i materiały dotyczące życia Szkoły.

 

5. Współpracuje z Kolegium Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia.

 

 

§ 31

 

 

1. Uczniowie mogą tworzyć:

 

1) na szczeblu klasy: Radę Klasową,

 

2) na szczeblu szkoły: Radę Uczniowską.

 

2. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:

 

1) przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego,

 

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

 

3) wykonywanie zadań zleconych przez Kolegium Nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

 

3. Rada Uczniowska może przedstawić Kolegium Nauczycieli oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania,

 

2) prawo do  jawnej  i  umotywowanej  oceny   postępów  w  nauce  i  zachowaniu, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                               oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

4. Rada Uczniowska ma prawo wnioskować w sprawie zmian z Statucie Szkoły do Zarządu Stowarzyszenia za pośrednictwem Kolegium Nauczycieli.

 

5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Uczniowskiej.

 

6. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić postanowienie Rady Uczniowskiej, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

 

7. Rada Uczniowska w uzgodnieniu z opiekunem może podjąć decyzję o zaprzestaniu działalności.

 

 

 

 

§ 32

 

1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w sposób umożliwiający każdemu z nich zachowanie możliwości swobodnego działania i podejmowanych decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie Szkoły.

 

2. W razie zaistnienia sporu lub konfliktu między organami Zarząd Stowarzyszenia powołuje komisję rozjemczą, w skład której wchodzą rzecznicy stron oraz mąż zaufania jako rozjemca, przy czym strony muszą go zaakceptować.

 

3. Na podstawie dokumentów oraz rozmowy wyjaśniającej przeprowadzonej ze stronami sporu komisja na zebraniu zapoznaje się z istotą konfliktu i rozstrzyga konflikt. Strony muszą dojść do konsensusu.

 

 

Rozdział V

ORGANIZACJA   PRACY   SZKOŁY

 

 

§ 33

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 22 osób.

 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan organizacji Szkoły, opracowany z uwzględnieniem założeń dotyczących organizacji pracy wynikających z waldorfskiego programu i metodyki nauczania. W planie zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników i ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

 

4. Plan organizacji Szkoły przygotowuje Dyrektor Szkoły wspólnie z Kolegium Nauczycieli do końca sierpnia; plan  zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odpowiednie przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

6. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala Kolegium Nauczycieli, przy czym dzień szkolny powinna rozpocząć lekcja główna, która trwa 110 minut, a pozostałe lekcje trwają 45minut.

 

7. Dodatkowym elementem pracy Szkoły, nie wynikającym bezpośrednio z planu organizacyjnego,   są  wyjścia   organizowane    w   celach   kulturalnych,   edukacyjnych lub    wychowawczych, wycieczki klasowe o jasno określonym  programie i   uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły oraz z Kolegium Nauczycieli terminie.

 

 

 

 

§ 34

 

1. Dla  realizacji   celów   statutowych   Szkoła   zapewnia   uczniom   możliwość  korzystania z odpowiednich pomieszczeń (sale dydaktyczne, pracownie, szatnie), sali gimnastycznej, boiska, terenów zielonych.

 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 7.30 do 16.30, w tym świetlicę               dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów.

 

3. Szkoła w miarę posiadanych możliwości prowadzi bibliotekę, w której gromadzone są wydawnictwa encyklopedyczne, informacyjne, albumowe, wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej oraz naukowej, lektury podstawowe i uzupełniające          do języka polskiego i innych przedmiotów,  podręczniki szkolne, materiały edukacyjne          i materiały ćwiczeniowe, czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma pedagogiczne          i metodyczne dla nauczycieli, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, zbiory multimedialne, materiały regionalne i lokalne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Szkoła nie zatrudnia nauczyciela bibliotekarza. Za wypożyczanie i udostępnianie uczniom zbiorów bibliotecznych odpowiadają nauczyciele klasowi (wychowawcy). Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

 

4. Szkoła odpowiednio do potrzeb ucznia i swoich  możliwości udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na rozpoznawaniuzaspokajaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole; celem tej pomocy jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia  i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły            oraz w środowisku społecznym. 

 

1) Szkoła zapewnia uczniowi dostęp do  fachowej  pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez  organizowanie zajęć lekcyjnych oraz indywidualnych rozmów z pedagogiem           i psychologiem. 

 

2) Ponadto szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogiczną w formie:

 

a) zajęć pozalekcyjnych (inaczej „dodatkowych”), które mają na celu  wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez kształcenie umiejętności pracy zespołowej, pogłębienie zainteresowań, kształtowanie poczucia obowiązku, kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat; uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych: artystycznych (np. zajęcia z ceramiki, filcowanie, malowanie, szycie, robótki na drutach, Land art), kołach zainteresowań (np. koło szachowe, koło naukowe, zajęcia z ogrodnictwa); na zajęcia dodatkowe uczeń zostaje zapisany przez rodzica; nauczyciele, którym powierzono prowadzenie zajęć dodatkowych, opracowują program i ogólne cele tych zajęć, a także listę potrzebnych pomocy dydaktycznych;

 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów  mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania dla danej klasy, a także zajęcia dydaktyczne dla dzieci obcojęzycznych; rodzice są powiadomieni       o udziale swoich dzieci w tych zajęciach; tematy zajęć oraz frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; tematy zajęć dobierane są w zależności od potrzeb uczniów i są związane z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.

 

 

3) Szkoła udziela również pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów i nauczycieli, która polega               na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych            i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

4) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  jest dobrowolne               i nieodpłatne. 

 

5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

 

5. Szkoła umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z ciepłego posiłku podczas tzw. przerwy obiadowej (godz. 11.45 – 12.05);

 

1) obiady przygotowuje firma w wynajętej od szkoły w tym celu kuchni;

 

2) miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków jest wydzielona na czas przerwy obiadowej część świetlicy (jadalnia);

 

3) za stan kuchni odpowiada firma przygotowująca posiłki, za stan jadalni odpowiada Dyrektor Szkoły;

 

4) do jadalni wchodzą tylko uczniowie korzystający z posiłków;

 

5) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w jadalni odpowiada osoba dyżurująca;

 

6) dyżur na stołówce pełnią wyznaczeni nauczyciele;

 

7) posiłki wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dyżur;

 

8) uczniowie korzystający z jadalni są odpowiedzialni za zachowanie ładu i porządku;

 

9) każdego ucznia korzystającego z jadalni obowiązuje kulturalne zachowanie, czyli spokojne oczekiwanie w kolejce na wydanie posiłku, zachowywanie ciszy, niezaczepianie młodszych uczniów, posłuszeństwo w stosunku do osób dyżurujących i personelu kuchni;

 

10) po odebraniu posiłku każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi posiłek do stolika         i spożywa go z zachowaniem zasad kultury;

 

11) po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do wcześniej wyznaczonego przez nauczyciela dyżurującego miejsca;

 

12) zabrania się przebywania na terenie jadalni osobom niekorzystającym z posiłków;

 

13) dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku  jest podawana rodzicom zawsze w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

§ 35

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 

1) dyżury nauczycieli w budynku przed lekcjami od godz. 7.30,  w  czasie  długich  przerw w godz. 9.50 – 10.10, w czasie przerw obiadowych, wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,

 

2) zapewnienie opieki w czasie pozostałych przerw: opiekę nad klasą sprawuje nauczyciel, który skończył w tej klasie lekcję,

 

3) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

 

4) zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej,

 

5) zapewnienie opieki w czasie wyjść i wycieczek szkolnych zgodnie z regulaminem,

 

6) omawianie z uczniami zasad bezpieczeństwa,

 

7) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

8) systematyczne omawianie przepisów  ruchu  drogowego, kształcenie  komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

 

9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

 

10) różnorodność zajęć w każdym dniu,

 

11) przekazywanie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych lub po pobycie w świetlicy wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobom pełnoletnim pisemnie upoważnionym przez rodziców; jeśli uczeń ma zostać odebrany przez osobę niepełnoletnią – rodzeństwo, które ma ukończone 10 lat, rodzice są zobowiązani podpisać odpowiednie upoważnienie; formularz takiego upoważnienia dostępny jest w sekretariacie szkoły; rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę; uczniowie klas IV – VIII mogą samodzielnie wracać do domu:

 

   a) po zakończonych zajęciach lekcyjnych, 

   b) po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych,

   c) po pobycie w świetlicy szkolnej, 

  d) w przypadku lekcji odwołanych, jeśli taka informacja została zamieszczona w zeszytach

     do korespondencji przynajmniej dzień wcześniej,

  e) po zajęciach WF-u prowadzonych w hali sportowej mieszczącej się poza terenem szkoły

     wyłącznie po popisaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) stosownej zgody.

 

 

 

Rozdział VI

 

NAUCZYCIELE  I  PRACOWNICY

 

 

    § 36

 

 

1. W Szkole  zatrudnia  się  wykwalifikowanych nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania określa Zarząd Stowarzyszenia.   

 

3. Pracownicy administracyjni i pozostali służą dobru Szkoły, kierując się troską o dobro uczniów, wykonują sumiennie codzienną pracę zgodnie z przydziałem obowiązków.

 

4. Wszyscy pracownicy Szkoły zapoznawani są z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia uczniów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

 

5. Wszyscy pracownicy wypełniają czynności wg przydzielonego zakresu obowiązków.

 

6. Szkoła dopuszcza zatrudnianie na mocy porozumienia o współpracy wykwalifikowanych nauczycieli i innych pracowników spełniających wymagania odpowiednie do rodzaju            i zakresu wykonywanych świadczeń;

 

1) świadczone w ramach porozumienia usługi są wykonywane bezpłatnie;

 

2) wolontariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji            w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzec których świadczy pomoc;

 

3) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie i w czasie określonym                  w porozumieniu z korzystającym, przy czym porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;

 

4) na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza;

 

5) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

 

6) korzystający ma obowiązek informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia                     i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

 

7) korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

 

 

 

§ 37

 

 

1. Nauczyciel jest osobą decydującą w kwestii nauczania. Jego praca jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. Nauczyciel klasowy (wychowawca) prowadzi grupę (oddział) od pierwszej do ósmej klasy, przy czym do klasy szóstej uczy sam wszystkich przedmiotów podstawowych, tzn. języka polskiego, historii i społeczeństwa, matematyki,    przyrody   (geografia,  nauka                    o    roślinach,   nauka  o   zwierzętach,   nauka o człowieku, fizyka, elementy astronomii, mineralogia), plastyki (malowanie, rysowanie form),  techniki  (prace   ręczne),   muzyki,  etyki  i  gimnastyki; niektóre   z   nich   mogą  być  przejęte przez nauczyciela przedmiotu; wychowania   fizycznego w  klasach  4-6  uczy  nauczyciel  przedmiotu;  w klasach siódmej i ósmej nauczanie niektórych przedmiotów podstawowych przejmują od nauczyciela klasowego nauczyciele przedmiotowi, przy czym może nastąpić zmiana nauczyciela klasowego (wychowawcy).

Nauczyciel klasowy musi mieć ukończone Studia Podyplomowe w Zakresie Edukacji Niezależnej – specjalizacja szkolna w pedagogice waldorfskiej. W szczególnych przypadkach Szkoła może zatrudnić nauczyciela klasowego, który nie posiada wykształcenia waldorfskiego. Nauczyciel ten musi  rozpocząć  ww.  Studia  Podyplomowe w najbliższym możliwym terminie.

 

3. Nauczyciel ma prawo:

 

1) do autorskiego kształtowania programu nauczanych przedmiotów, który realizuje jednak założenia   programowe   i   metody  pedagogiki  waldorfskiej  oraz  podstawę  programową, do   samodzielnego   doboru   podręczników   lub   ich   fragmentów,   pomocy   naukowych i materiałów dydaktycznych,

 

2) do inicjowania kółek zainteresowań oraz działalności ponadprogramowej Szkoły,

 

3) do wypracowania własnego systemu i reguł oceny opisowej,

 

4) do rozszerzania i pogłębiania treści w ramach nauczanego przedmiotu,

 

5) do służbowych wyjazdów w ramach wymiany między szkołami waldorfskimi w celu pogłębienia znajomości pedagogiki Rudolfa Steinera,

 

6) do  wszelkiej   pomocy   merytorycznej   Zarządu   Stowarzyszenia,   Dyrektora    Szkoły i Kolegium Nauczycieli, a szczególnie wychowawcy klasy.

 

4. Nauczyciel ma obowiązek w szczególności:

 

1) posiadać     odpowiednie     wykształcenie     oraz     warunki    zdrowotne     niezbędne do wykonywania zawodu;

 

2) doskonalić umiejętności zawodowe i samodzielnie pogłębiać znajomość pedagogiki waldorfskiej (kursy, konferencje szkoleniowe, seminaria, studia podyplomowe, praktyki      w placówkach waldorfskich w kraju i zagranicą, obserwacje lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli); 

 

3) planować i realizować proces dydaktyczny w zakresie nauczanych przedmiotów, wykorzystując efektywnie czas zajęć, dbając o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 

4) respektować plan pracy  Kolegium Nauczycieli;

 

5) respektować tajemnicę służbową jako wyraz szacunku wobec  społeczności uczniowskiej i nie podważać autorytetu innych nauczycieli lub Szkoły;

 

6) uczestniczyć w cotygodniowych konferencjach Kolegium Nauczycieli, jeśli z ważnych powodów i na określony czas nie zwolni go z tego obowiązku Dyrektor lub Kolegium Nauczycieli;

 

7) sprawiedliwie traktować i bezstronnie oraz obiektywnie oceniać uczniów, a także jasno uzasadniać postawione oceny;

 

8) współpracować z rodzicami w sprawach wychowawczych i włączać ich w działalność szkoły, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w  sytuacji, gdy u ucznia wystąpią trudności w uczeniu się lub inne;

 

9) uczestniczyć w zadaniach nieobowiązkowych zgodnie z wypracowaną decyzją Kolegium Nauczycieli i Dyrektora Szkoły;

 

10) prowadzić dokumentację pedagogiczną.

 

 

 

§ 38

 

Nauczyciel odpowiada za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej przed Dyrektorem Szkoły, Kolegium Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia oraz przed własnym sumieniem.

 

 

§ 39

 

1. Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony jest przez  Dyrektora  Szkoły  we  współpracy z   Kolegium  Nauczycieli.   Kolegium   Nauczycieli   wyznacza  opiekunów  (mentorów) dla nowych nauczycieli, określa program i zasady hospitacji w roku szkolnym.

 

2. Praca każdego nauczyciela omawiana jest przez Kolegium Nauczycieli. Kolegium Nauczycieli ma prawo zlecić nauczycielowi zmianę metod pracy. Ma też prawo przydzielić mu mentora na określonych przez siebie zasadach.

Rozdział VII

RODZICE

 

 

§ 40

 

Rodzice   biorą   czynny   udział   w   życiu  Szkoły.   Ich  systematyczne    uczestnictwo    we wszystkich spotkaniach klasowych z nauczycielem wychowawcą  oraz  w  świętach szkoły i innych szkolnych uroczystościach jest niezbędnym elementem procesu dydaktycznego  i wychowawczego realizowanego przez Szkołę. Terminy spotkań klasowych ustala wychowawca; pozostałe terminy ustala   Kolegium   Nauczycieli              na początku roku szkolnego.

 

 

§ 41

 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do:

 

1) rzetelnej, bieżącej informacji o postępach swoich dzieci,

 

2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

 

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i w Szkole,

 

4) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                                    oraz przeprowadzania sprawdzianów,

 

5) działań poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców wpływających na kierunki funkcjonowania Szkoły,

 

6) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

 

2. W sprawach konfliktowych z nauczycielami Rodzice zwracają się do Dyrektora Szkoły, następnie do organu prowadzącego Szkołę, a w następnej kolejności drogą służbową do organu nadzorującego Szkołę.

 

 

 

§ 42

 

 

1. Obowiązkiem Rodziców jest akceptowanie warunków i  sposobu  funkcjonowania  Szkoły, a w szczególności:

 

1) czuwanie nad postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka,

 

2) zapewnienie   regularnego   i   punktualnego   uczęszczania   dziecka   na   zajęcia szkolne,

 

3) osobiste  odbieranie  dziecka  po  zakończeniu  zajęć  w Szkole;  odbieranie  dziecka przez pełnomocnika względnie samodzielny powrót dziecka do domu wymaga pisemnego oświadczenia Rodzica,

 

4) osobiste odbieranie  dziecka  przed  zakończeniem zajęć lekcyjnych wymaga zgłoszenia w sekretariacie szkoły i wpisu do zeszytu zwolnień,

 

5) odbieranie dziecka przez pełnomocnika przed zakończeniem zajęć lekcyjnych wymaga pisemnego oświadczenia Rodzica; obowiązuje wpis do zeszytu zwolnień,

 

6) nieprzyprowadzanie do Szkoły dziecka z objawami chorobowymi (dolegliwości bólowe, objawy przeziębienia),

 

7) przestrzeganie obowiązującego  w  Szkole  Statutu  i  stosowanie się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów,

 

a) w  przypadku   nieprzestrzegania  przez   ucznia    obowiązków   określonych    w   § 46,  a  w   szczególności   przejawiania   zachowań   zagrażających   bezpieczeństwu   własnemu i innych, Rodzice dziecka zobowiązani są do systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy oraz respektowania jego zaleceń,

 

8)  współdziałanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły w zakresie wychowania dziecka,

 

9)  zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

2. Nauczyciel  wychowawca  klasy   może   zobowiązać  Rodziców   do   kontaktowania                   się   z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucją wspomagającą wskazaną przez  Szkołę  i  dostarczenia  wydanych przez nie opinii.

 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Rodzica opinii, o której mowa w ust. 2, Szkoła potraktuje to jako odmowę współpracy, co może stanowić podstawę do  skreślenia  dziecka z listy uczniów.

 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów są zobowiązani do regularnego i terminowego opłacania czesnego i innych obowiązkowych opłat, zgodnie z umową i regulacjami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem uiszczania kar za zwłokę i skreślenia ucznia z listy uczniów po trzech miesiącach zalegania z opłatami.

 

5. Rodzice mają prawo wyboru dla dziecka lekcji religii lub etyki.

 

6. Podczas wszelkich uroczystości i spotkań organizowanych dla uczniów i ich rodziców              na terenie szkoły uczniowie pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów.

 

7. Rodzic przebywający na terenie szkoły w godzinach jej funkcjonowania przejmuje opiekę nad dzieckiem i nie ingeruje w pracę i kompetencje nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

UCZNIOWIE

 

§ 43

 

1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. Dobro ucznia i jego rozwój jest dla całej społeczności szkolnej wartością nadrzędną. Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą rozpoczęcia nauki.

 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest pozytywna opinia wydana                           przez wydelegowanych w tym celu członków Kolegium Nauczycieli. Decyzję poprzedza spotkanie z rodzicami i dzieckiem.

 

3. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy zawieranej pomiędzy Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka i reprezentantami Stowarzyszenia.

 

4. Szkoła szanuje poczucie godności ucznia jako rozwijającego się człowieka.

 

 

§ 44

 

 

1. Podstawą skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły jest decyzja Dyrektora  Szkoły podjęta po zasięgnięciu opinii Kolegium Nauczycieli lub uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

 

2. Uczeń może być skreślony z listy:

 

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

 

2) jeżeli, mimo podjętych działań wychowawczych, notorycznie łamie przepisy Statutu Szkoły,

 

3) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

 

4) źle się zachowuje, zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych,

 

5) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania alkoholu, papierosów,  narkotyków lub innych specyfików szkodliwych dla zdrowia,

 

6) jeżeli nie uiszczono opłaty za Szkołę przez  Rodziców/prawnych  opiekunów ucznia przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

 

7) ma długotrwałą i nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole,

 

8) w przypadku braku współpracy między Rodzicami/prawnymi opiekunami a organami Szkoły.

 

3. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje Rodzicom prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia. Wtedy Zarząd Stowarzyszenia przejmuje sprawę i może też dochodzić roszczeń z tytułu niepłacenia czesnego na drodze sądowej.

 

4. Umowa o naukę może być wypowiedziana przez każdą ze stron, a jej rozwiązanie może nastąpić na koniec miesiąca kalendarzowego na poniższych warunkach:

 

1) w każdym czasie trwania nauki - przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,

 

2)  za porozumieniem stron – w każdym terminie.

 

 

 

§ 45

 

 

W Szkole obowiązuje ogólna zasada promowania wszystkich uczniów do następnej klasy.           W przypadku uzasadnionym tokiem indywidualnego rozwoju (opóźniony rozwój emocjonalny, poważna długa choroba) dziecko może powtarzać klasę. Uczniowie nie otrzymują ocen cyfrowych w klasach I-VI. W klasach VII-VIII otrzymują także oceny cyfrowe. Na koniec roku szkolnego wszyscy uczniowie dostają świadectwo opisowe. Rodzice dzieci informowani są ustnie na bieżąco o postępach dzieci.

W przypadku przejścia do innej szkoły uczniowie są klasyfikowani zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

REGULAMIN   UCZNIA

 

§ 46

 

1. Uczeń ma prawo do:

 

1) indywidualizacji procesu nauczania i fachowej opieki pedagogicznej,w zespole gwarantującym wysoki poziom nauczania i oddziaływań wychowawczych,

 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

3) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo    oraz    ochronę    przed    wszelkimi    formami    przemocy   fizycznej  lub psychicznej,

 

4) swobody   wyrażania  myśli,  przekonań,  w  szczególności   dotyczących   życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie naukowo-dydaktycznym, uszanowania godności osobistej bez względu na osiągane wyniki w nauce,

 

6) sprawiedliwych i jawnych wobec ucznia ocen oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce,

 

7) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 

8) przejawiania własnej aktywności i samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości szkoły,

 

9) rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów - zgodnie z programem szkoły,

 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce,

 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 

 

§ 47

 

1. Uczeń ma obowiązek:

 

1) godnie zachowywać się w każdej sytuacji,

 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

 

3) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne; liczba spóźnień jest sumowana      i wpływa na obniżenie oceny z zachowania; wszystkie nieobecności rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają ustnie lub pisemnie,

 

4) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkolnej i pozaszkolnej,

 

6) wykonywać polecenia nauczycieli,

 

7)  dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo, dbać o wspólne dobro, o mienie i wyposażenie szkoły, a także o ład i porządek w szkole; za wyrządzoną szkodę odpowiada uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania; Rodzice tego ucznia lub Rodzice tej grupy uczniów zobowiązani są do naprawienia bądź odkupienia zniszczonego mienia,

 

8) nosić estetyczny, schludny, skromny, dostosowany do miejsca pobytu strój                    oraz -  w budynku  szkoły -  obuwie  zamienne,    niezagrażające  zdrowiu i bezpieczeństwu,

 

9) szanować poglądy i przekonania  religijne  innych  ludzi   w   imię   wolności,   tolerancji i godności osobistej drugiego człowieka, okazywać sobie wzajemnie szacunek, zachowywać się godnie i kulturalnie,

 

10) aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły, dbać o dobre imię Szkoły,

 

11)  nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo,

 

12) nie przynosić do szkoły przedmiotów i materiałów nie związanych z programem dydaktyczno–wychowawczym szkoły bez uzgodnienia z nauczycielem,

 

13) nie wnosić na teren Szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,

 

14)  nie opuszczać terenu Szkoły podczas przerw,

 

15) posiadać przy sobie zeszyt korespondencji jako podstawowy dokument umożliwiający kontakt między Rodzicami a Szkołą,

 

16) jeśli jest dyżurnym klasowym, dbać o przygotowanie sali do lekcji; szczegółowy zakres obowiązków dyżurnych ustalają uczniowie z wychowawcą klasy,

 

17)  przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i regulaminów Szkoły.

 

 

 

 

§ 48

 

Nagrody i wyróżnienia

 

 

1. Wyróżniający się pozytywną postawą uczniowie mogą być nagradzani szczególnie za:

 

1) wzorową postawę uczniowską i sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych,

 

2) prace na rzecz Szkoły, klasy, środowiska,

 

3) osiągnięcia w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane w postaci:

 

1) pochwały ustnej i pisemnej w klasie,

 

2) pochwały ustnej na forum szkoły,

 

3) dyplomu,

 

4) nagrody rzeczowej.

 

3. Szkoła informuje Rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

 

4. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym zgodnie z właściwym rozporządzeniem.

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

 

Kary

 

 

1. W przypadku nieodpowiednich zachowań ucznia podczas zajęć lub przerw nauczyciel może zastosować środki dyscyplinujące, takie jak:

 

1) przydzielenie uczniowi dodatkowego zadania do wykonania  w określonym terminie, 

 

2) wyznaczenie pracy porządkowej na terenie Szkoły, np. grabienie liści w ogrodzie szkolnym, porządkowanie książek na półkach  w klasach, naprawa zniszczonych książek, mycie blatów ławek szkolnych; prace  takie  muszą  odbywać  się pod  nadzorem  rodzica lub nauczyciela.

 

2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych poprzez: 

 

1) upomnienie wychowawcy klasy,

 

2) pisemne upomnienie wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,

 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców,

 

4) wezwanie Rodzica na rozmowę,

 

5) zakaz udziału w następnym wyjściu szkolnym lub w wycieczkach i wyjściach w całym roku szkolnym,

 

6) zabranie zabronionych rzeczy lub substancji w depozyt i powiadomienie Rodzica,

 

7) skreślenie z listy uczniów.

 

3. Od nałożonej kary Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) maja prawo odwołać się w formie pisemnego uzasadnienia do Dyrektora szkoły – w terminie 2 dni od uzyskania informacji      o nałożonej karze.

 

 

 

Rozdział X

 

REGULAMIN   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ

 

§ 50

 

 

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest  zapewnienie  opieki  wychowawczej  uczniom       przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 

1) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

 

2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

 

3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

 

4) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 

5) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

 

6) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

 

7) podnoszenie kultury życia codziennego,

 

8) niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),

 

9) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 

 

2. Założenia organizacyjne:

 

1) świetlica jest czynna  w  dni,  w  których  odbywają  się    zajęcia dydaktyczne w szkole do godz. 16:30; godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do obowiązującego w szkole     w danym roku szkolnym podziału godzin;

 

2) zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor Szkoły;

 

3) rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach;

 

4) w razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy. Dyrektor może również zastosować wobec nich następujące kary: 

 

a) upomnienie Dyrektora, 

 

b) skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy;

 

5) liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób na jednego nauczyciela świetlicy;

 

6) opieką nauczyciela świetlicy zostają objęci również uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe, lekcję religii/etyki; dzieci nie  uczęszczające na religię; uczniowie skierowani przez Dyrektora Szkoły z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotu;

 

7)  kwalifikowania   i   przyjmowania   uczniów   do   świetlicy   dokonuje  się   wyłącznie na   podstawie   pisemnego   zgłoszenia   rodziców   lub   prawnych   opiekunów   dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy;

8) w sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

3.  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:

 

1) świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo–wychowawczej świetlicy  układanego  przez  nauczycieli świetlicy na  dany  rok  szkolny;

 

2) nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły;

 

3) nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po lekcjach;

 

4) zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia;

 

5) wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane  wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie;

 

6) w przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy; 

 

7) w przypadku, gdy dziecko jest odbierane przez inną osobę niż zgłoszona w deklaracji, należy powiadomić o tym fakcie nauczyciela świetlicy.

 

4. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy:

 

1) przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych,

 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,

 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

 

4) kształtowanie nawyków higieny i czystości,

 

5) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,

 

6) współpraca z  rodzicami,  wychowawcami, psychologiem współpracującym ze szkołą.

 

5. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych:

 

1) wychowanek ma prawo do:

 

a) właściwie zorganizowanej opieki,

 

b) życzliwego traktowania,

 

b) swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,

 

c) opieki wychowawczej,

 

d) poszanowania godności osobistej,

 

e) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

2) wychowanek jest zobowiązany do:

 

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,

 

c) współpracy w procesie wychowania,

 

d) pomagania słabszym,

 

e) dbałości o wspólne dobro,  ład  i porządek w świetlicy,

 

f) Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

6.  Kary i nagrody wobec wychowanków:

 

1) każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

 

a) pochwały ustnej,

 

b) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 

 

c) nagrody rzeczowej, 

 

d) dyplomu. 

 

2) za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 

a) upomnienie ustne, 

 

b) ostrzeżenie w obecności grupy, 

 

c) pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 

 

d) skreślenie z listy wychowanków świetlicy, 

 

e) rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

7. Dokumentacja świetlicy: w świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 

1) kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,

 

2) Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 

3) Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej,

 

4) miesięczny harmonogram zajęć,

 

5) rozkład dnia pracy świetlicy,

 

6) dzienniki zajęć świetlicy oraz obecności uczniów.

 

 

 

 

 

 

Rozdział XI

 

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674) 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (ratyfikowana w 1991 r. Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526) 

Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.)

§ 51

 

Postanowienia ogólne

 

 

1. Nazwa placówki: Oddział przedszkolny „0” przy Waldorfskiej Szkole Podstawowej 

im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Pocztowa 22, 43-300 Bielsko-Biała.

 

     2.      Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska z siedzibą w Bielsku-Białej,    przy ul. Pocztowej 22.

 

     3.       Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 

 

§ 52

 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

2. Oddział przedszkolny w równej mierze pełni funkcje: opiekuńcze, wychowawcze 

i kształcące wobec wszystkich dzieci.

 

      3.   Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

            bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

     4. Oddział przedszkolny wspomaga wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotowuje                    je do podjęcia nauki i osiągania sukcesów w szkole.

 

     5. Cele wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym:

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów             i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 

z dziećmi i dorosłymi;

 

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa                  w zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które       są ważne w edukacji szkolnej.

 

11) kształtowanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

 

     6. Zadania oddziału przedszkolnego:

 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

 

2) umożliwienie i zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb;

 

3) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

 

4) współdziałanie z rodzicami poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

 

5)współpraca z pedagogiem/psychologiem.

 

     7.   Powyższe cele i zadania oddział przedszkolny realizuje w ramach następujących

obszarów edukacyjnych:

 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi                i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

 

2)  kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 

3) wspomaganie rozwoju mowy dziecka;

 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 

7)  wychowanie przez sztukę:

 

a) dziecko widzem i aktorem;

 

b) muzyka i śpiew, korowody;

 

c) różne formy plastyczne.

 

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych;

 

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 

11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

 

12) wspieranie dzieci w indywidualnym rozwoju intelektualnym.

 

      8. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

czas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym nauczyciele zagospodarowują na:

 

1) zabawę dowolną w sali i na świeżym powietrzu;

 

2) zajęcia edukacyjne;

 

3) gry i zabawy ruchowe;

 

4) wycieczki i spacery;

 

5) czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne;

 

6) zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

 

 

 

§ 53

 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi zapewniające im bezpieczeństwo

 

 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

         oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

         z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale;

 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym 

jak i psychicznym;

 

2. Rodzice poinformowani są o godzinach pracy oddziału oraz znają harmonogram zajęć.

 

3. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły 

    bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.

 

4. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze,                                     Dyrektor Szkoły zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę                    o  wyznaczonych nauczycieli szkoły lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała                   za  bezpieczeństwo 10 dzieci;

 

1)  wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika 

wycieczki na druku „Karta wycieczki”;

 

2) rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce.

 

5. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej 

    dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność:

 

1) gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać 

na powietrzu;

 

2) dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków 

rozwojowych oraz środowiska rodzinnego; 

 

6. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców

   (prawnych opiekunów):

 

1) obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi;

 

2) opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi,             do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 

3) przekazanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców; wypełnione oświadczenie rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi szkoły;

 

4) jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej – rodzeństwu, które ma ukończone

10 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie obowiązujące w oddziale przedszkolnym;

 

5) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego           z oddziału przedszkolnego/szkoły przez upoważnioną przez nich osobę;

 

6) osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest poinformować o tym nauczyciela (nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego);

 

7) nauczyciel w razie wątpliwości może prosić o okazanie dokumentów (dowodu osobistego) potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do odbioru dziecka;

 

8) w sytuacjach, kiedy konieczne będzie odebranie dziecka przez osobę inną niż wcześniej upoważnione, należy rano dostarczyć nauczycielowi czytelnie podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) upoważnienie (podać imię, nazwisko); może to być jedynie

pełnoletnia osoba.

 

7. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych jest punktualne

    odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego;

 

1) rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie i przyczynie 

ewentualnego spóźnienia;

 

2) w razie nieodebrania dziecka do momentu zakończenia pracy oddziału przedszkolnego dziecko oczekuje na przybycie rodzica w świetlicy szkolnej.

 

8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

    poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

10. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne

      zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami, z wyjątkiem przypadków 

      wymagających natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi na zagrożenie dla życia        

      i zdrowia dziecka.

 

11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek zawiadomić Dyrektora 

       Szkoły, a po upływie choroby przedłożyć nauczycielowi zaświadczenie od lekarza o stanie  

       zdrowia i możliwości przebywania dziecka w oddziale.

 

 

§ 54

 

Organizacja oddziału przedszkolnego

 

 

1. Nauczyciele zatrudnieni w Oddziale Przedszkolnym „0” wchodzą w skład Rady Pedagogicznej

    Szkoły zwanej Kolegium Nauczycieli.

 

2.  Podstawową jednostką organizacyjną Oddziału Przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci

      w wieku 5-6 lat.

 

3.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.

 

4. Oddział przedszkolny pracuje w następujących godzinach:

 

1) 8.00 – 13.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne (realizacja podstawy programowej)

2) 13.00 – 15.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

5.  Rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek nauczyciela prowadzącego oddział 

    przedszkolny uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców, 

    przy czym zachowane są następujące proporcje:

 

1) co najmniej jedna piąta czasu przeznaczona jest na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

 

  2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym lub na spacerze (organizowane są gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 

  3) jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne;

 

  4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel  dowolnie zagospodarowuje (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

6.  Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, przy czym 

      obowiązują te same terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-

      opiekuńczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych dni wolnych, jak 

      w Waldorfskiej Szkole Podstawowej.

 

 

 

§ 55

 

Nauczyciele

 

1. Nauczycieli Oddziału Przedszkolnego „0” zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły; są to nauczyciele

    z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno –wychowawczą i opiekuńczą zgodnie 

    z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje   

    godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno –wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) oraz jej dokumentowanie;

 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych celem poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci.

 

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

 

6) współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania;

 

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

 

8) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

 

 

 

§ 56

 

Wychowankowie oddziału przedszkolnego

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 5-6 lat.

 

2. Dzieci 5- i 6-letnie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego; obowiązek

    ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko

    kończy 5 lat.

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt. 2, są zobowiązani dopełnić

    wszelkich czynności związanych z tym obowiązkiem (w szczególności regularne posyłanie

    dziecka na zajęcia).

 

4. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach

    Dziecka, a w szczególności do:

 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo –dydaktycznego;

 

2) szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

 

3) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej;

 

4) poszanowania jego godności osobistej;

 

5) poszanowania własności;

 

6) opieki i ochrony;

 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 

8)  akceptacji jego osoby.

 

 

 

§ 57

 

Rodzice

 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej zwanej Kolegium Nauczycieli;

 

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przez upoważnioną osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo;

 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka i niezwłoczne zawiadamianie               o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

2. Rodzice mają prawo do:

 

1)  zapoznania się z programem oraz z zadaniami oddziału przedszkolnego;

 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

 

3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału.

 

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania

    wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.

 

4. Formy współpracy z rodzicami:

 

1) przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań informacyjno- dyskusyjnych;

 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, pedagogiem;

 

3) prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;

4) organizowanie wykładów i warsztatów dla rodziców dotyczących pedagogiki waldorfskiej;

5) pomoc rodziców przy organizacji Świąt Szkoły, Kiermaszu Adwentowego, Olimpiady Greckiej i innych uroczystości;

6) pomoc rodziców przy remontach szkolnych i pracach ogrodowych przez cały rok.

 

 

§ 58

 

Organy oddziału przedszkolnego

 

1. Organami oddziału przedszkolnego są:

1) Zarząd Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska;

 

2) Dyrektor Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida;

 

3) Rada Pedagogiczna (Kolegium Nauczycieli) Waldorfskiej Szkoły Podstawowej, w której skład wchodzą nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym.

 

 

 

Rozdział XII

 

SPOSOBY  FINANSOWANIA  SZKOŁY   i   ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

 

§ 59

 

1. Szkoła oraz oddział przedszkolny finansowane są z:

 

1)wpłat rodziców (czesne), przy czym program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę wychowania przedszkolnego oraz nauczanie, wychowanie             i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz od 8.00 do 13.00 realizowany jest bezpłatnie;

 

2) dotacji budżetu państwa;

 

3) darowizn;

 

4) zysków;

 

5) spadków;

 

6) różnych form ofiarności publicznej przekazywanych Stowarzyszeniu.

 

2. Dochody Szkoły przeznaczone są na cele Szkoły określone w Rozdz. II niniejszego statutu.

 

3. Założenia polityki finansowej Szkoły, a w szczególności wysokość wpisowego, czesnego oraz innych opłat oraz regulaminy ich pobierania są corocznie ustalane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

4. Budżet Szkoły ustala Zarząd Stowarzyszenia. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

 

 

 

 

Rozdział XIII

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

 

§ 60

 

 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

 

2. Traci moc statut z dnia 1 września 2017 r.

 

3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają formy pisemnej i dokonywane są w trybie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

4. Szkoła   umożliwia   społeczności   szkolnej   zapoznanie    się    z    niniejszym   statutem, w szczególności poprzez wywieszenie statutu w miejscu przyjętym dla zamieszczania ogłoszeń Szkoły.