Statut

  STATUT
 
  WALDORFSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
  IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIELSKU–BIAŁEJ  
     

Podstawa prawna:

1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 60 ze zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.Poz.1170 ze zm.);

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.);

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532);

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2017 r. poz.1643);

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z 2017r. Poz.1646);

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz.1635);

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz.1611);

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz.1575);

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1534);

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147);

16) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze zm.);

17) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. ).

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Rozdział II: Cele i zadania szkoły

Rozdział III: Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Rozdział IV: Struktura organizacyjna szkoły

Rozdział V: Organizacja pracy szkoły

Rozdział VI: Nauczyciele i pracownicy

Rozdział VII: Rodzice

Rozdział VIII: Uczniowie

Rozdział IX: Regulamin ucznia

Rozdział X: Sposoby finansowania szkoły

Rozdział XI: Postanowienia końcowe

  Rozdział I  
  POSTANOWIENIA  OGÓLNE  
     
  § 1  

1. Szkoła nosi nazwę: Waldorfskie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Patron szkoły to polski poeta, prozaik, rzeźbiarz, malarz i znawca muzyki. Uczniowie – podążając wzorem Norwida – starają się zdobyć wszechstronne wykształcenie. Rozwijają umiejętności zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Chętnie biorą udział w zajęciach naukowych, artystycznych, muzycznych. Z kolei nauczyciele – obficie czerpiąc  z pedagogiki waldorfskiej – wspierają wszechstronny rozwój dzieci i wykraczają poza tradycyjne schematy nauczania.

2. Waldorfskie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, zwane dalej Szkołą, założyło  i prowadzi  Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska  z  siedzibą w Bielsku–Białej, przy ulicy Pocztowej 22, zwane dalej Stowarzyszeniem.

3. Siedzibą Szkoły jest miasto Bielsko–Biała; aktualny adres: Waldorfskie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Pocztowa 18, 43–300 Bielsko–Biała.

4. Szkoła ma status  instytucji  społecznej.  Jest  szkołą  niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, realizującą zasady pedagogiki waldorfskiej.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

6. Szkoła kształci uczniów w cyklu czteroletnim.

7. Szkoła  działa  na  podstawie  niniejszego  Statutu,  regulaminów  uchwalanych przez organa Szkoły oraz na mocy przepisów.

8. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 2  

1. Samorządność i kolegialność jako zasady funkcjonowania Szkoły stanowią część programu wychowawczego, zakładającego przygotowanie uczniów do aktywnego i twórczego życia w demokratycznym społeczeństwie. Funkcjonowanie Szkoły jest oparte na zasadzie aktywnego uczestniczenia w nim uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Szkoła realizuje program szkolny przygotowywany przez nauczycieli Szkoły, pod kierunkiem Stowarzyszenia, w oparciu o pedagogikę waldorfską i założenia programowe szkół waldorfskich zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw oświaty. Integralnymi częściami powyższego programu szkolnego są: założenia dotyczące organizacji pracy, założenia wychowawcze, zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów oraz programy nauczania uwzględniające zasady pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową kształcenia dla liceów ogólnokształcących.

  § 3  

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, uczniowie, rodzice i nauczyciele mają obowiązek dbać o dobre imię Szkoły i przestrzegać statutu Szkoły, szanować poglądy i przekonania innych osób, okazywać sobie wzajemnie szacunek, zachowywać się godnie i kulturalnie, dbać o mienie i wyposażenie Szkoły.

2. Szkoła może współdziałać z innymi szkołami, uczelniami w kraju i na świecie oraz instytucjami i organizacjami, w szczególności tymi, które kultywują idee pedagogiczne Rudolfa Steinera.

 

  Rozdział II  
  CELE I ZADANIA SZKOŁY  
     
  § 4  

1. Celem Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida jest kształcenie i wychowanie młodego człowieka oraz możliwie wszechstronne przygotowanie go do życia we współczesnym świecie.

2. Szkoła stara się stworzyć uczniom optymalne warunki intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju, w szczególności poprzez troskę o każdego ucznia i zapewnienie mu szansy rozwoju indywidualnych możliwości i zdolności oraz zainteresowań.

3. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości szkoły, zapewnia opiekę w czasie organizowanych zajęć, przerw i wycieczek z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia.

4. Szkoła dokłada starań celem rozwijania zainteresowań ucznia, wspiera rozwój i aktywność uczniów w takich dziedzinach jak: nauka, sztuka, technika i sport oraz umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i wyznaniowej.

 

  Rozdział III  
  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  
     
  § 5  
  Wstęp  
  Ocenianie w Szkole Waldorfskiej  

1. Praktyka oceniania w edukacji waldorfskiej jest jednym z elementów mających istotną i ważną pozycję w całym podejściu do nauczania i wychowania. Dobra praktyka wymaga od nauczycieli pełnego refleksji nastawienia do oceny własnej pracy i wyników nauczania swoich uczniów oraz dzielenia się tymi informacjami z kolegami w sposób regularny. Znajduje to swoje bezpośrednie odniesienie do atmosfery w klasie. Pedagogika waldorfska widzi ocenianie jako środek pozwalający zebrać wiedzę o dziecku, poznać i zrozumieć jego potrzeby. Im dokładniejsza i pełniejsza obserwacja, tym lepsze zrozumienie. Zaś wzrastające zrozumienie może pozytywnie stymulować rozwój dziecka. W idealnych okolicznościach rezultat procesu oceniania dziecka stanowi znaczącą pomoc w tworzeniu nowych rozwojowych możliwości i prowadzi do przemian w nauczaniu i uczeniu się. Ocenianie służy zarówno wspieraniu procesu uczenia się, jak i ustalaniu standardów. Wspieranie procesu uczenia się dostarcza nauczycielowi i uczniowi informacji zwrotnej, określa obszary i potrzeby, na których trzeba się skupić, ustala odpowiednie zadania dla nauczyciela jak i dla ucznia, charakteryzuje podejście ucznia, jego postawę, zachowanie i zdolności w kontekście jego ogólnego rozwoju. Jest to formatywny, opisowy, stale się rozwijający i postępujący stopniowo, odpowiadający na konkretną sytuację, jakościowy sposób oceniania. Druga forma oceniania dostarcza ilościowych danych odpowiadających osiągnięciom, stwierdza, co uczeń umie lub może, a co nie, umożliwia selekcję i jest zwykle stosowana jako forma zewnętrznej moderacji. Oba sposoby oceniania mają swoje uprawnione miejsce i stosowane niewłaściwie utrudniają rozwój dziecka.

2. W edukacji waldorfskiej centralną rolę odgrywa ocenianie formatywne. Jest ono wyrazem rdzenia etosu nauczyciela wychowawcy klasowego, który zapewnia długoterminową ciągłość wspierania rozwoju dziecka. Każdy nauczyciel pracuje wychodząc z założenia, że dziecko, z którym ma do czynienia, posiada większe rezerwy i potencjał rozwojowy niż te, które ukazuje obecnie. Pełna biografia dziecka jest obrazem drogi postępującej stopniowo indywidualizacji i realizacji potencjału rozwojowego dziecka. Ten potencjał wyraża się w sposobie wchodzenia w kluczowe etapy rozwojowe, uczenia się i podejścia do pokonywania trudności, na które napotyka w życiu. Obserwacja tej drogi i odpowiadanie na jej wyzwania jest przedmiotem oceniania formatywnego (opisowego). Prowadzenie procesu oceniania wymaga ciągłej obserwacji dziecka przez nauczyciela i formalnego zapisu tej drogi.

3. Codzienna obserwacja dotyczy m. in.:

a) punktualności,

b) wypełniania poleceń i odrabiania zadań domowych (można je np. punktować),

c) zachowania, postawy,

d) poziomu udziału i aktywności na lekcji, koncentracji uwagi,

e) niezwykłych wydarzeń lub nietypowych zachowań, kryzysów rodzinnych, chorób, itp.

4. Na konferencjach nauczycieli (w części pedagogicznej) omawia się poszczególne dzieci i klasy.

5. Na koniec każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo opisowe, stanowiące podsumowanie jego rocznej pracy, które przekazywane jest przez nauczyciela wychowawcę klasowego, a także świadectwo państwowe. Świadectwo opisowe zawiera:

a) charakterystykę ucznia jako osobowości, podkreślającą jego mocne i słabe strony,

b) ocenę udziału ucznia na lekcjach (koncentracja uwagi, współpraca, aktywność), postępów i umiejętności w zakresie różnych przedmiotów (włącznie ze stopniem zrozumienia, opisem ustnych i pisemnych osiągnięć), właściwej dla wieku zdolności do samodzielnej pracy i zachowań społecznych, jak słuchanie, współpraca z innymi,

c) ocenę aktywności, umiejętności prezentacji pracy, czystości i staranności zeszytów, jakości wykonanych zadań, poziomu zaangażowania i odpowiedzi oraz postępu w rozwoju emocjonalnym i artystyczno – estetycznym,

d) całość programu nauczania dla danego roku,

e) zapis osiągnięć z poszczególnych przedmiotów,

f) wskazówki i wyzwania na przyszły rok.

§ 6

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania to zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida.

2. Przyjmuje się następujące powszechnie przyjęte przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1534).

§ 7

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, z programu nauczania Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida oraz na wystawieniu oceny cyfrowej oraz formułowaniu oceny opisowej.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i w zachowaniu,

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach uczniach,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 8

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów oraz rodziców,

b) ustalenie kryteriów ocenienia zachowania,

c) opisowe i cyfrowe ocenianie bieżące według przyjętej skali i kryteriów,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e) ustalenie rocznych cyfrowych i opisowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, według obowiązującej skali ocen,

f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g) ustalenia warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 9

1. Nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotowi na początku każdego roku szkolnego, do końca września, informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Nauczyciel wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, do końca września, informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 10

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

3. Informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są rodzicom w czasie indywidualnych konsultacji oraz spotkań semestralnych (minimum dwa razy w ciągu roku).

§ 11

Dostosowanie wymagań

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (w tym również z poradni niepublicznych), dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia i deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 12

Zwolnienia z zajęć

1. W uzasadnionych przypadkach Dyrekcja Szkoły zwalnia ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast opisowej (numerycznej) oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej (w tym poradni niepublicznych) zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast cyfrowej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z nauki religii lub/i etyki.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii/etyki w dokumentacji nauczania zamiast cyfrowej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ustala zasady zwolnienia:

a) w przypadku, gdy są to ostatnie zajęcia w ciągu dnia, uczeń udaje się do domu po wcześniejszym zawiadomieniu Rodziców przez Szkołę,

b) w przypadkach, kiedy zajęcia te odbywają się pomiędzy innymi zajęciami w ciągu dnia, uczeń ma obowiązek przebywać w pomieszczeniu, gdzie odbywają się te zajęcia lub w innej klasie pod opieką nauczyciela; decyzję odnośnie pobytu ucznia w określonym pomieszczeniu podejmuje się jednorazowo na początku roku szkolnego; w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany pomieszczenia, decyzję na nowo podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 13

Klasyfikacja roczna

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego rozwoju w danym roku szkolnym oraz na sformułowaniu oceny opisowej i wystawieniu oceny cyfrowej. Roczna ocena opisowa i cyfrowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w programie szkoły waldorfskiej uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. W myśl idei pedagogiki waldorfskiej przy konstruowaniu oceny opisowej i wystawianiu oceny cyfrowej nauczyciel uwzględnia następujące elementy codziennej pracy ucznia:

a) odpowiedzi ustne,

b) prace pisemne,

c) prace indywidualne i grupowe na lekcji,

d) inne formy aktywności,

e) opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem.

3. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

a) zawartość rzeczowa,

b) zrozumienie tematu,

c) dobór i stosowanie słownictwa fachowego,

d) umiejętność formułowania i wyrażania myśli,

e) sposób prezentacji.

4. Kryteria oceny prac pisemnych:

a) zrozumienie tematu,

b) zawartość rzeczowa,

c) zgodność z tematem,

d) umiejętność formułowania i wyrażania myśli, poprawność stylistyczna i gramatyczna wypowiedzi,

e) umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

f) poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

g) estetyka pracy.

5. Kryteria oceny pracy na lekcji:

a) sposób pracy w grupie:

• umiejętność ustalania zasad współpracy,

• akceptowanie powierzonej roli,

• umiejętność komunikacji w grupie,

• prezentowanie efektów pracy grupowej,

b) aktywność podczas zajęć,

c) postawa ucznia (zaangażowanie, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, koncentracja uwagi, tempo pracy),

d) korzystanie z różnych źródeł informacji.

6. Inne formy aktywności:

a) przygotowanie do lekcji (odrabianie prac domowych, prowadzenie zeszytów, przygotowywanie pomocy, wyszukiwanie informacji z różnorodnych źródeł wiedzy, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, referatów),

b) występy artystyczne podczas Świąt Szkoły oraz innych uroczystości,

c) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

d) wykonywanie prac długoterminowych.

7. Ocena zachowania zawiera się w ocenie opisowej i uwzględnia:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

• wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

• zaangażowanie w życie klasy i szkoły,

• przestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego,

• dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

• dbanie o honor i tradycje szkoły,

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

• okazywanie szacunku innym osobom,

• godne, kulturalne zachowanie się,

• dbanie o piękno mowy ojczystej.

8. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje świadectwo państwowe oraz świadectwo waldorfskie z ocenami opisowymi, ukazującymi w pełni jego osiągnięcia, zdobyte umiejętności oraz postępy w poszczególnych dziedzinach.

9. Kopie świadectw państwowych i waldorfskich, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły, dołączane są do arkuszy ocen uczniów.

10. Końcową ocenę opisową sporządza nauczyciel wychowawca oraz nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie.

11. Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego otrzymują obok ocen opisowych również oceny cyfrowe według przyjętej skali; otrzymują również śródroczne oraz roczne cyfrowe oceny klasyfikacyjne. Oceny cyfrowe ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący – cel – 6

b) stopień bardzo dobry – bdb – 5

c) stopień dobry – db – 4

d) stopień dostateczny – dst – 3

e) stopień dopuszczający – dop – 2

f) stopień niedostateczny – ndst – 1.

12. Powyższe oceny cyfrowe ustala się na podstawie:

a) systematycznej obserwacji ucznia i jego rozwoju w ciągu całego roku szkolnego,

b) poziomu sprostowania przez ucznia wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego z uczniów,

c) procentowego przełożenia punktacji ze sprawdzianów

• ocena celująca: 100% celująca

• ocena bardzo dobra: 87% – 99%, w tym:

- 96% – 99%: bdb +

- 90% – 95%: bdb

- 87% – 89%: bdb –

• ocena dobra: 71 – 86%, w tym:

- 84% – 86%: db +

- 76% – 83%: db

- 71% – 75%: db –

• ocena dostateczna: 47 – 70%, w tym:

- 68% – 70%: dst +

- 52% – 67%: dst

- 47% – 51%: dst –

• ocena dopuszczająca: 31 – 46%, w tym:

- 44% – 46%: dop +

- 34% – 43%: dop

- 31% – 33%: dop –

• ocena niedostateczna: 0 – 30%.

§ 14

Ogólne kryteria oceniania

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

a) na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne,

b) sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną śródroczną (końcoworoczną),

c) nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia,

d) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych,

e) pisemna praca klasowa (1-2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym; w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż trzy prace klasowe,

f) dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu sprawdzianu na prośbę uczniów, ale odbywa się on nawet wówczas, jeśli ilość prac pisemnych przekracza trzy tygodniowo,

g) gdy zapowiedziany sprawdzian nie mógł odbyć się w wyznaczonym terminie z powodu nieobecności nauczyciela wówczas nauczyciel wraz z uczniami ustala nowy termin niezależny od już ustalonych z innych zajęć,

h) sprawdziany (10-20 min.) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji mogą być przeprowadzone bez uprzedzenia,

i) sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem prace pisemne otrzymują uczniowie do wglądu od nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu,

j) prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego i udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) po ustaleniu terminu z nauczycielem zajęć edukacyjnych lub wychowawcą klasy,

k) uczeń ma prawo do poprawy oceny ustalonej za pisemną pracę kontrolną na zasadach ustalonych przez nauczyciela,

l) uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych,

m) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,

n) szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są zawarte w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania (PSO).

2. Ustala się następujący zakres wymagań na poszczególne stopnie:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, związanych z programem danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

• uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się niezwykle systematyczną pracą w tym względzie;

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz

• poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

• uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się bardzo systematyczną pracą w tym względzie;

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, jednak uczynił to na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz

• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

• uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się systematyczną pracą w tym względzie;

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, a ponadto opanował je na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

• wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

• uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się mało systematyczną pracą w tym względzie,

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

• rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

• uczeń, o którym mowa w § 11, wykazujący się niesystematyczną pracą w tym względzie;

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

• uczeń, o którym mowa w § 11, nie wykazujący się żadną pracą w tym względzie.

3. Klasyfikowanie uczniów:

a) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,

b) rok szkolny składa się z dwóch semestrów; klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego,

c) klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,

d) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy; w przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych przez kilku nauczycieli ocena jest ustalana wspólnie,

e) ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu poprawkowego,

f) przed wystawieniem przewidywanych dla ucznia ocen śródrocznych (po pierwszym semestrze) dopuszczających i niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca informuje o tym rodziców ucznia na piśmie lub ustnie w terminie 2 tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej; fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,

g) przed wystawieniem ocen końcoworocznych nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach dopuszczających i niedostatecznych oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania na miesiąc przed końcem roku szkolnego w bezpośredniej rozmowie z uczniem i rodzicem lub listem poleconym. Informacja o odbytej rozmowie powinna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym,

h) nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych z poszczególnych przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

i) wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach zachowania na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

j) ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalona jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących ze względu na różnicę wag tych ocen,

k) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami),

l) wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowane w dokumentacji szkolnej,

m) oceny cząstkowe w dzienniku, jak i oceny klasyfikacyjne śródroczne, mogą być opatrzone znakiem + lub - ; oceny śródroczne wpisuje się w dzienniku słownie w pełnym brzmieniu lub używając przyjętych skrótów (cel - celujący, bdb - bardzo dobry, db - dobry, dst - dostateczny, dop - dopuszczający, ndst - niedostateczny),

n) klasyfikacji śródrocznej nie podlegają te przedmioty (spośród prowadzonych systemem nauczania epokowego), których realizacja zaplanowana została w drugim semestrze roku szkolnego; w tym przypadku w protokole rady klasyfikacyjnej umieszcza się adnotację: „Przedmiot zostanie zrealizowany w drugim semestrze”,

o) oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dzienniku i arkuszu ocen słownie i w pełnym brzmieniu bez znaków + i - ,

p) dopuszcza się stosowanie w dzienniku na stronach: „Oceny postępów w nauce” znaków: np – nieprzygotowany i bz – brak zadania,

q) ustala się, że uczeń w ciągu semestru musi uzyskać minimum trzy oceny z przedmiotów prowadzonych systemem nauczania epokowego, również w pozostałych przedmiotach minimum uzyskanych przez ucznia ocen określa się na trzy,

r) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia; roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć wliczana jest do średniej ocen i ma wpływ na ukończenie szkoły przez ucznia,

s) ocena z religii (etyki) wliczana jest do średniej ocen i ma wpływ na ukończenie szkoły przez ucznia,

t) uczeń ma prawo do poprawienia cząstkowej oceny w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.

4. Ustala się następujące zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego:

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrekcji Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrekcja Szkoły powołuje komisję, która:

• w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

• w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

c) podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego powinno zawierać uzasadnienie wniesienia odwołania się od oceny ustalonej przez nauczyciela tj. podanie przyczyn zaniżenia oceny zdaniem ucznia lub rodziców przez nauczyciela,

d) brak podania przyczyn o których mowa w pkt. c może uczynić odwołanie nieskutecznym,

e) egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej zgodnie z poziomem wymagań na ocenę, o którą ubiega się uczeń. Z malowania, rysowania form, prac ręcznych, muzyki, wychowania fizycznego i informatyki przeprowadza się zadania praktyczne,

f) czas trwania egzaminu, narzędzie pomiaru, skład komisji tak jak w egzaminie poprawkowym,

g) egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od dnia złożenia podania przez rodziców,

h) komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

• podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

• pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu,

i) dokumentacja egzaminu sprawdzającego tak jak przy egzaminie poprawkowym,

j) od wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie,

k) Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminu.

5. Dyrekcja szkoły zobowiązana jest do stworzenia właściwych warunków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego (informacja, wyposażenie, sala) oraz atmosfery korzystnej dla ucznia.

§ 15

Ocena zachowania

1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

§ 16

Ocenianie zachowania ucznia

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródoczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe – (wz),

b) bardzo dobre – (bdb),

c) dobre – (db),

d) poprawne – (pop),

e) nieodpowiednie – (ndp),

f) naganne – (nag).

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu 6 i 7.

5. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia na podstawie:

a) własnych obserwacji,

b) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonej w dokumentacji,

c) opinii innych nauczycieli,

d) samooceny ucznia,

e) opinii klasy.

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

§ 17

Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania

1. Ocena wzorowa:

a) stosunek do nauki:

• uczeń w szczególny sposób zaangażowany jest w realizację obowiązków szkolnych,

• w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli,

• poszerza wiedzę np. w kołach zainteresowań w szkole lub poza nią i osiąga wysokie wyniki,

• bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

b) frekwencja, uwagi:

• brak uwag w dzienniku,

• sporadyczne spóźnienia,

• uczeń ma usprawiedliwione wszystkie spóźnienia i nieobecności;

c) udział w życiu klasy i szkoły:

• uczeń jest bardzo zaangażowany w realizację różnych działań na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Wiosenne Święto Szkoły i inne). Uczeń może zostać zwolniony z uczestnictwa w ww. uroczystościach tylko w przypadku losowym (choroba, wypadek),

• bierze udział w różnych akcjach np. charytatywnych w szkole i poza nią,

• swoją postawą daje dobry przykład innym,

• jest rozjemcą konfliktów uczniowskich,

• dba o klasę i mienie szkoły,

• propaguje zdrowy styl życia,

• zawsze ma obuwie zamienne,

• sumiennie wypełnia dyżury w klasie,

• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

d) postawa moralna:

• respektuje regulamin ucznia,

• uczeń jest grzeczny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny,

• wykazuje się wysoką kulturą osobistą,

• ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

• samorzutnie organizuje pomoc dla innych,

• okazuje innym szacunek,

• wykazuje się odwagą cywilną, taktem w stosunkach z innymi,

• dba o piękno mowy ojczystej,

• neguje nałogi, uzależnienia i agresję,

• szanuje symbole narodowe,

• jego postawa jest przykładem dla innych.

2. Ocena bardzo dobra

a) stosunek do nauki:

• uczeń chętnie się uczy, zawsze starannie i solidnie wypełnia polecenia nauczyciela,

• chętnie uczestniczy w kołach zainteresowań, w przygotowaniach różnych imprez i uroczystości szkolnych;

b) frekwencja, uwagi:

• sporadyczne spóźnienia,

• uczeń ma usprawiedliwione wszystkie spóźnienia i nieobecności,

• brak uwag w dzienniku;

c) udział w życiu klasy i szkoły:

• uczeń angażuje się w życie szkoły, chętnie uczestniczy w kołach zainteresowań, bierze udział w konkursach,

• uczeń uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Wiosenne Święto Szkoły, i inne),

• zawsze starannie i pilnie wykonuje polecenia nauczyciela,

• wykazuje inicjatywę w działaniach na rzecz pomocy koleżeńskiej,

• zawsze ma obuwie zamienne,

• sumiennie wypełnia dyżury w klasie,

• stara się przeciwdziałać agresji rówieśniczej,

• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

d) Postawa moralna:

• respektuje regulamin ucznia,

• uczeń zawsze stosuje w rozmowie wymagane zwroty grzecznościowe, pomaga innym,

• jest odpowiedzialny, tolerancyjny, prawdomówny, kulturalny, potrafi panować nad swoimi emocjami,

• ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

• dba o piękno mowy ojczystej,

• neguje nałogi, uzależnienia i agresję,

• szanuje symbole narodowe.

3. Ocena dobra

a) stosunek do nauki:

• uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,

• wywiązuje się z zdań związanych z nauką,

• stara się rzetelnie wywiązywać z poleceń nauczyciela;

b) frekwencja, uwagi:

• rzadkie spóźnienia,

• uczeń ma sporadyczne nieusprawiedliwione spóźnienia i wszystkie usprawiedliwione godziny lekcyjne,

• sporadyczne uwagi w dzienniku;

c) udział w życiu klasy i szkoły:

• uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

• bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Wiosenne Święto Szkoły, i inne),

• dba o wspólne mienie i o dobre relacje w środowisku szkolnym,

• przeciwstawia się agresji,

• nie stwarza sytuacji konfliktowych i zagrożeń,

• stara się właściwie zachowywać w sytuacjach konfliktowych,

• służy pomocą potrzebującym koleżankom i kolegom,

• nosi obuwie zamienne,

• nie odmawia wykonywania powierzonych mu zadań,

• bez zastrzeżeń pełni obowiązki dyżurnego w klasie;

d) postawa moralna:

• respektuje regulamin ucznia,

• uczeń stosuje w rozmowie wymagane zwroty grzecznościowe,

• dba o piękno mowy ojczystej,

• ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

• jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, prawdomówny, wykazuje się wysoką kulturą osobistą,

• szanuje innych,

• w sytuacjach trudnych potrafi z reguły zapanować nad swoimi emocjami, a w razie upomnienia reaguje poprawą postawy,

• neguje nałogi, uzależnienia i agresję,

• szanuje symbole narodowe.

4. Ocena poprawna

a) stosunek do nauki:

• uczeń nie zawsze jest przygotowany do lekcji, nie odrabia na bieżąco zadań domowych, ale prowadzi i uzupełnia zeszyty przedmiotowe,

• podejmuje starania o poprawę wyników w nauce;

b) frekwencja, uwagi:

• częste spóźnienia,

• nieliczne nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnienia,

• nieliczne uwagi w dzienniku;

c) udział w życiu klasy i szkoły:

• uczeń rzadko angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy w większości uroczystości szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Wiosenne Święto Szkoły, i inne),

• niesystematycznie wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie oraz inne powierzone mu zadania,

• sprowokowany uczestniczy w sytuacjach konfliktowych, ale po zwróceniu uwagi stara się eliminować zachowania agresywne,

• zapomina zmieniać obuwie;

d) postawa moralna:

• rzadko narusza regulamin ucznia,

• ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,

• uczniowi zdarzają się drobne uchybienia, stara się jednak panować nad swoimi emocjami,

• ma trudności z kulturalnym wysławianiem się i dbaniem o piękno mowy ojczystej, ale stara się eliminować zachowania agresywne i wulgarne słownictwo,

• nie ulega nałogom i uzależnieniom,

• szanuje symbole narodowe.

5. Ocena nieodpowiednia

a) stosunek do nauki:

• uczeń nie wypełnia obowiązków szkolnych, nie odrabia lekcji,

• lekceważąco odnosi się do nauki i nauczycieli,

• prezentuje zachowania nie będące w zgodzie z regulaminem szkoły,

• lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania,

• spóźnia się na zajęcia szkolne,

• nie bierze aktywnego udziału w lekcjach, utrudnia ich prowadzenie;

b) frekwencja, uwagi:

• bardzo częste spóźnienia,

• liczne nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnienia, ucieczki z lekcji,

• uwagi w dzienniku;

c) udział w życiu klasy i szkoły:

• uczeń wykazuje bierną postawę wobec działań podejmowanych na rzecz klasy,

• rzadko uczestniczy w uroczystościach szkolnych (Jesienne Święto Szkoły, Wiosenne Święto Szkoły i inne),

• nie przejawia zainteresowania życiem szkoły,

• prezentuje nastawienie egoistyczne,

• zdarzają mu się czyny przynoszące szkodę innym,

• nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków; nie wypełnia obowiązków dyżurnego,

• nie zmienia obuwia,

• nie dba o mienie szkoły,

• przejawia zachowania agresywne, poprzez które stara się przekonać innych do swoich racji,

• nie przeciwstawia się zachowaniom niepożądanym, najczęściej się w nie włącza;

d) postawa moralna:

• narusza regulamin ucznia,

• uczeń nierzadko prezentuje następujące zachowania: agresja słowna i fizyczna, wulgaryzmy, kłamstwa, nadmierny tupet, brak szacunku dla cudzego i wspólnego mienia,

• swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

• lekceważy symbole narodowe,

• ulega nałogom (pali, pije, bierze narkotyki lub inne środki odurzające).

6. Ocena naganna

a) stosunek do nauki:

• uczeń regularnie nie wypełnia obowiązków szkolnych, nie prowadzi zeszytów, wagaruje,

• ostentacyjnie prezentuje zachowania sprzeczne z regulaminem szkoły,

• świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania,

• swoim zachowaniem notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

b) frekwencja, uwagi:

• nagminne spóźnienia,

• liczne nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i spóźnienia,

• liczne ucieczki z lekcji, wagary oraz uwagi w dzienniku;

c) udział w życiu klasy i szkoły:

• uczeń świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę innym uczniom, klasie lub szkole,

• demoralizuje kolegów,

• lekceważąco odnosi się do innych, prowokuje swoim zachowaniem,

• nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych lub zakłóca przebieg uroczystości,

• wyśmiewa, krytykuje zaangażowanie innych uczniów,

• swoimi czynami i zachowaniem zniesławia dobre imię szkoły;

d) postawa moralna:

• nie respektuje regulaminu ucznia,

• uczeń bardzo często prezentuje następujące zachowania: agresja słowna i fizyczna, wulgaryzmy, kłamstwa, nadmierny tupet, brak szacunku dla cudzego i wspólnego mienia,

• swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

• lekceważy symbole narodowe,

• ulega nałogom (pali, pije, bierze narkotyki lub inne środki odurzające),

• wchodzi w konflikt z prawem,

• manifestuje brak poczucia winy i skruchy.

§ 18

Frekwencja

1. Rodzic (prawny opiekun) dziecka ma obowiązek poinformowania wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole spowodowanej chorobą lub wyjazdem. Jednocześnie zobowiązuje się do dopilnowania nadrobienia przez ucznia zaległości powstałych na skutek jego nieobecności w szkole.

2. Spóźnienia i nieobecności ucznia w szkole rodzic (prawny opiekun) powinien usprawiedliwić pisemnie lub ustnie do dwóch tygodni od momentu powrotu ucznia do szkoły.

3. Po tym okresie usprawiedliwienia nie będą akceptowane.

4. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do zadbania, aby dziecko nadrobiło zaległości, opanowało materiał i uzupełniło notatki do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

§ 19

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, tj. zaliczyć materiał nauczania na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli.

2. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności kolegium nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia rady klasyfikacyjnej.

6. Uczeń, o którym mowa w § 14 punkcie 2 i 3, otrzyma promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli o trzyma z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę cyfrową wyższą niż ocena niedostateczna.

§ 20

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w trakcie nauki w danej klasie nie opanował minimum niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrekcja Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o czym informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 21

Egzamin maturalny

1. Do egzaminu maturalnego przystępują uczniowie czwartej klasy liceum.

2. Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego i kryteriów dostosowania warunków lub form przeprowadzania tego egzaminu ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

  Rozdział IV  
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY  
     
  § 22  

1. W Szkole funkcjonują trzy gremia decyzyjne:

a) Zarząd Stowarzyszenia,

b) Dyrektor Szkoły, przy czym Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Kolegium Nauczycieli może podzielić obowiązki Dyrektora Szkoły pomiędzy Dyrektora Szkoły i Zastępcę Dyrektora Szkoły, zwanymi dalej Dyrekcją Szkoły,

c) Rada Pedagogiczna zwana dalej Kolegium Nauczycieli.

2. Kolegium nauczycieli spotyka się na cotygodniowych konferencjach nauczycieli, natomiast cztery razy w roku (w razie potrzeby częściej) nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną.

3. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia może zatrudnić Kierownika Administracyjnego.

4. Rada Rodziców i Rada Uczniowska, jeżeli zostały w szkole utworzone, pełnią rolę doradczą zgodnie z podziałem kompetencji i zakresem odpowiedzialności wynikającym z niniejszego Statutu.

§ 23

1. Stowarzyszenie jako organ prowadzący Szkołę realizuje kompetencje wynikające z przepisów prawa oraz określone w niniejszym statucie.

2. Zarząd Stowarzyszenia wraz z Dyrekcją Szkoły uchwala budżet oraz regulaminy pracy i wynagradzania pracowników Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrekcją szkoły przygotowuje i zatwierdza Statut Szkoły.

4. Zarząd wraz z Dyrekcją nadzoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

5. Zarząd wraz z Dyrekcją dba o profil pedagogiczny Szkoły.

6. Dyrekcja podejmuje decyzje o zatrudnieniu oraz podpisuje i rozwiązuje umowy o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły.

7. Zarząd rozpatruje odwołania od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

8. Zarząd podpisuje umowy z rodzicami dotyczące warunków płatności czesnego.

9. Zarząd przyjmuje sprawozdania Dyrekcji Szkoły dotyczące jego bieżącej i długoterminowej działalności, w szczególności kontaktów z władzami oświatowymi i samorządowymi.

10. Zarząd ustala wysokość czesnego i wpisowego.

11. Zarząd decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, regulaminami oraz innymi przepisami, a dotyczącymi działalności Szkoły.

§ 24

1. Organem wykonawczym Szkoły jest Dyrekcja Szkoły, zatrudniana przez Zarząd Stowarzyszenia i działająca na podstawie jego pełnomocnictwa.

2. Dyrektor Szkoły oraz Zastępca Dyrektora Szkoły są wybierani spośród Kolegium Nauczycieli, przy czym pozostają na stanowisku nauczyciela oraz równolegle pełnią funkcję dyrektora i zastępcy dyrektora placówki.

3. Dyrekcja Szkoły działa w porozumieniu z Kolegium Nauczycieli.

4. Dyrektorem Szkoły jak również jego Zastępcą powinny być osoby, które posiadają wyższe studia pedagogiczne oraz regularnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących pedagogiki waldorfskiej, organizowanych przez Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, IAO i inne organizacje pokrewne oraz ukończyły Studia podyplomowe w Zakresie Edukacji Niezależnej – specjalizacja szkolna w pedagogice waldorfskiej.

§ 25

1. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrekcji Szkoły określa Stowarzyszenie po przeprowadzeniu konsultacji z Kolegium Nauczycieli.

2. Dyrekcja Szkoły:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w Szkole i zobowiązuje każdego z zatrudnionych nauczycieli do poznawania i praktycznego stosowania pedagogiki waldorfskiej,

b) sprawuje bieżące kierownictwo w szkole w sprawach administracyjno-porządkowych we współpracy z Kolegium Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia;

c) Dyrekcja zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych Szkoły;

d) reprezentuje Szkołę na zewnątrz, zwłaszcza wobec władz oświatowych, podpisuje w imieniu szkoły oficjalne dokumenty, umowy i rachunki,

e) kieruje pracą Kolegium Nauczycieli i realizuje jego uchwały,

f) współpracuje z Kolegium Nauczycieli, Zarządem Stowarzyszenia i Radą Rodziców w sprawach bieżących i dotyczących rozwoju szkoły, szczególnie przy przygotowywaniu budżetu i planu organizacji oraz projektu rozwoju Szkoły,

g) kieruje realizacją projektu rozwoju przygotowanego przez decyzyjne gremia Szkoły.

3. Jeśli podział obowiązków Dyrekcji Szkoły został podzielony pomiędzy Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Szkoły, to obaj współodpowiadają za wszystkie obowiązki Dyrekcji Szkoły.

4. Jeśli w szkole został zatrudniony Kierownik Administracyjny, jego zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

a) sprawowanie bieżącego kierownictwa w szkole w sprawach administracyjno-porządkowych w ścisłej współpracy z Zarządem Stowarzyszenia oraz Dyrekcją Szkoły, w tym:

• zapewnianie bezpieczeństwa w budynku Szkoły oraz w ogrodzie szkolnym zgodnie z wymogami BHP,

• remonty,

• pielęgnacja ogrodu szkolnego,

• czystość w szkole;

b) sprawdzanie wpłat od rodziców za czesne oraz świetlicę oraz ich egzekwowanie;

c) rozliczanie dotacji oświatowych;

d) bieżące kontakty z księgowością, w tym:

• przesyłanie do księgowości niezbędnej dokumentacji,

• załatwianie formalności związanych z dokumentacją nowych pracowników,

• pilnowanie ciągłości oraz poprawności umów pracowników Szkoły,

• utrzymywanie w należytym porządku Akt Osobowych pracowników Szkoły;

e) promocję szkoły;

f) organizowanie na terenie szkoły warsztatów, festiwali i innych imprez zaakceptowanych przez Dyrekcję, Zarząd Stowarzyszenia i Kolegium Nauczycieli,

g) współpracę z Dyrekcją, Zarządem Stowarzyszenia oraz Kolegium Nauczycielskim.

§ 26

1. Członkami Kolegium Nauczycieli są wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole. Nie tworzą oni hierarchii. Przewodniczącym Kolegium Nauczycieli jest Dyrektor Szkoły.

2. Kolegium Nauczycieli kolegialnie kieruje pracą pedagogiczną Szkoły i samodzielnie podejmuje decyzje.

3. Kolegium Nauczycieli spotyka się w roku szkolnym na cotygodniowych konferencjach. W czasie konferencji na bieżąco pracuje nad pogłębianiem znajomości pedagogiki waldorfskiej, programem oraz metodyką i dydaktyką nauczania poszczególnych przedmiotów, omawia postępy uczniów w nauce, a także sprawy organizacyjne Szkoły.

4. Konferencje Kolegium Nauczycieli organizuje się także przed rozpoczęciem roku szkolnego i po jego zakończeniu oraz na wniosek Dyrekcji lub Zarządu Stowarzyszenia. W każdym semestrze odbywają się rady klasyfikacyjne.

5. Konferencje przygotowuje i prowadzi Dyrektor Szkoły lub Zastępca Dyrektora Szkoły.

6. Konferencje Kolegium Nauczycieli są protokołowane. Uchwały podejmuje się metodą konsensusu lub, w razie potrzeby, zwykłą większością głosów.

7. Członkowie Kolegium Nauczycieli są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Rada Pedagogiczna zajmuje się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły.

§ 27

1. Do obowiązków Kolegium Nauczycieli należy w szczególności:

a) przygotowanie programów nauczania i wychowania, zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania w oparciu o założenia pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową oraz plan organizacyjny Szkoły,

b) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) ustalenie podziału mandatów w obrębie Kolegium,

d) przeprowadzenie przyjęć dzieci do Szkoły poprzez wydelegowanych w tym celu nauczycieli, a także przekazywanie opinii o naborze i odchodzeniu uczniów,

e) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

f) przekazywanie opinii o powoływaniu pracowników pedagogicznych zatrudnianych następnie przez Dyrekcję,

g) prowadzenie współpracy pedagogicznej z rodzicami,

h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole we współpracy z Dyrekcją,

i) prowadzenie konferencji pedagogicznych i samokształceniowych wg ustalonego programu,

j) wybór spośród grona Kolegium kandydatów na dyrektora oraz jego zastępcę,

k) ścisła współpraca z innymi organami Szkoły i Zarządem Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

b) uczestniczenie w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

c) współpraca z Radą Rodziców,

d) opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów i procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

e) uczestniczenie w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

f) uczestniczenie w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

g) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

h) reagowanie na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

i) reagowanie na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

j) przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

k) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

l) kształcenie i wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

m) rozmawianie z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

n) wspieranie zainteresowań i rozwoju osobowego ucznia.

§ 28

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci z każdej klasy wybierani na zebraniach klasowych.

2. Rada Rodziców jest organem doradczym. Reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Szkoły wobec organów Szkoły i Stowarzyszenia. Rada Rodziców działa w oparciu o ustalony przez radę regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

3. Rada Rodziców interesuje się całokształtem pracy Stowarzyszenia i Szkoły i przyczynia się do wspólnego kształtowania życia społecznego Szkoły.

4. Rada Rodziców współdziała w sprawach gospodarczych i pomaga w realizowaniu zadań Szkoły, przygotowuje sprawozdania i materiały dotyczące życia Szkoły.

5. Współpracuje z Kolegium Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia.

§ 29

1. Uczniowie mogą tworzyć:

a) na szczeblu klasy: Radę Klasową,

b) na szczeblu szkoły: Radę Uczniowską.

2. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:

a) przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego,

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

c) wykonywanie zadań zleconych przez Kolegium Nauczycieli i Dyrekcję Szkoły.

3. Rada Uczniowska może przedstawić Kolegium Nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

4. Rada Uczniowska ma prawo wnioskować w sprawie zmian w Statucie Szkoły do Zarządu Stowarzyszenia za pośrednictwem Kolegium Nauczycieli.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Uczniowskiej.

6. Dyrekcja Szkoły ma obowiązek zawiesić postanowienie Rady Uczniowskiej, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

7. Rada Uczniowska w uzgodnieniu z opiekunem może podjąć decyzję o zaprzestaniu działalności.

§ 30

1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w sposób umożliwiający każdemu z nich zachowanie możliwości swobodnego działania i podejmowanych decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie Szkoły.

2. W razie zaistnienia sporu lub konfliktu między organami Zarząd Stowarzyszenia powołuje komisję rozjemczą, w skład której wchodzą rzecznicy stron oraz mąż zaufania jako rozjemca, przy czym strony muszą go zaakceptować.

3. Na podstawie dokumentów oraz rozmowy wyjaśniającej przeprowadzonej ze stronami sporu komisja na zebraniu zapoznaje się z istotą konfliktu i rozstrzyga konflikt. Strony muszą dojść do konsensusu.

 

  Rozdział V  
  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  
     
  § 31  

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 22 osób.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan organizacji Szkoły, opracowany z uwzględnieniem założeń dotyczących organizacji pracy wynikających z waldorfskiego programu, programu MEN i metodyki nauczania. W planie zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników i ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

4. Plan organizacji Szkoły przygotowuje Dyrekcja Szkoły wspólnie z Kolegium Nauczycieli do końca sierpnia; plan zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odpowiednie przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

6. Zasadą w szkole jest rozpoczynanie zajęć lekcyjnych o godzinie 8:00. W razie potrzeby Dyrekcja Szkoły ma prawo zaplanować zajęcia lekcyjne od godziny 7:15.

7. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala Kolegium Nauczycieli, przy czym dzień szkolny powinna rozpocząć lekcja główna, która trwa 110 minut, a pozostałe lekcje trwają 45minut.

8. Dodatkowym elementem pracy Szkoły, nie wynikającym bezpośrednio z planu organizacyjnego, są wyjścia organizowane w celach kulturalnych, edukacyjnych lub wychowawczych, wycieczki klasowe o jasno określonym programie i uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły oraz z Kolegium Nauczycieli terminie.

§ 32

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z odpowiednich pomieszczeń (sale dydaktyczne, pracownie, szatnie), sali gimnastycznej, boiska, terenów zielonych.

2. Szkoła w miarę posiadanych możliwości prowadzi bibliotekę, w której gromadzone są wydawnictwa encyklopedyczne, informacyjne, albumowe, wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej oraz naukowej, lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, zbiory multimedialne, materiały regionalne i lokalne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Szkoła nie zatrudnia nauczyciela bibliotekarza. Za wypożyczanie i udostępnianie uczniom zbiorów bibliotecznych odpowiadają nauczyciele klasowi (wychowawcy). Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrekcja Szkoły.

3. Szkoła odpowiednio do potrzeb ucznia i swoich możliwości udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole; celem tej pomocy jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

4. Szkoła zapewnia uczniowi dostęp do fachowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez organizowanie zajęć lekcyjnych oraz indywidualnych rozmów z pedagogiem i psychologiem.

5. Ponadto szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogiczną w formie:

a) zajęć pozalekcyjnych (inaczej „dodatkowych”), które mają na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez kształcenie umiejętności pracy zespołowej, pogłębienie zainteresowań, kształtowanie poczucia obowiązku, kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat; uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych: artystycznych, kołach zainteresowań (np. koło szachowe, koło naukowe, zajęcia z ogrodnictwa); nauczyciele, którym powierzono prowadzenie zajęć dodatkowych, opracowują program i ogólne cele tych zajęć, a także listę potrzebnych pomocy dydaktycznych,

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania dla danej klasy, a także zajęcia dydaktyczne dla dzieci obcojęzycznych; rodzice są powiadomieni o udziale swoich dzieci w tych zajęciach; tematy zajęć oraz frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; tematy zajęć dobierane są w zależności od potrzeb uczniów i są związane z realizowanym na zajęciach edukacyjnych materiałem programowym,

c) Szkoła udziela również pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów i nauczycieli, która polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom,

d) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne,

e) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrekcja Szkoły.

6. Szkoła umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z ciepłego posiłku podczas tzw. przerwy obiadowej (godz. 11.45 – 12.05):

a) obiady przygotowuje firma w wynajętej od szkoły w tym celu kuchni lub dostarcza firma cateringowa,

b) miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków jest wydzielona na czas przerwy obiadowej jadalnia,

c) za stan kuchni odpowiada firma przygotowująca posiłki, za stan jadalni odpowiada Dyrekcja Szkoły,

d) do jadalni wchodzą tylko uczniowie korzystający z posiłków,

e) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w jadalni odpowiada osoba dyżurująca,

f) dyżur na stołówce pełnią wyznaczeni nauczyciele,

g) posiłki wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dyżur,

h) uczniowie korzystający z jadalni są odpowiedzialni za zachowanie ładu i porządku,

i) każdego ucznia korzystającego z jadalni obowiązuje kulturalne zachowanie, czyli spokojne oczekiwanie w kolejce na wydanie posiłku, zachowywanie ciszy, niezaczepianie młodszych uczniów, posłuszeństwo w stosunku do osób dyżurujących i personelu kuchni,

j) po odebraniu posiłku każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury,

k) po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do wcześniej wyznaczonego przez nauczyciela dyżurującego miejsca,

l) zabrania się przebywania na terenie jadalni osobom niekorzystającym z posiłków,

m) dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku jest podawana rodzicom zawsze w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 33

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

a) dyżury nauczycieli w budynku w czasie długich przerw w godz. 9.50 – 10.10, w czasie przerw obiadowych, wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,

b) zapewnienie opieki w czasie pozostałych przerw: opiekę nad klasą sprawuje nauczyciel, który skończył w tej klasie lekcję,

c) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

d) zapewnienie opieki w czasie wyjść i wycieczek szkolnych zgodnie z regulaminem,

e) omawianie z uczniami zasad bezpieczeństwa,

f) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

h) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

i) różnorodność zajęć w każdym dniu,

j) uczniowie liceum mogą samodzielnie wracać do domu:

• po zakończonych zajęciach lekcyjnych,

• po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych,

• w przypadku lekcji odwołanych, jeśli Rodzice zostali o tym poinformowani drogą mailową lub telefonicznie

• po zajęciach WF-u prowadzonych w hali sportowej mieszczącej się poza terenem szkoły wyłącznie po popisaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) stosownej zgody.

 

  Rozdział VI  
  NAUCZYCIELE I PRACOWNICY  
     
  § 34  

1. W Szkole zatrudnia się wykwalifikowanych nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania określa Zarząd Stowarzyszenia.

3. Pracownicy administracyjni i pozostali służą dobru Szkoły, kierując się troską o dobro uczniów, wykonują sumiennie codzienną pracę zgodnie z przydziałem obowiązków.

4. Wszyscy pracownicy Szkoły zapoznawani są z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia uczniów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

5. Wszyscy pracownicy wypełniają czynności wg przydzielonego zakresu obowiązków.

6. Szkoła dopuszcza zatrudnianie na mocy porozumienia o współpracy wykwalifikowanych nauczycieli i innych pracowników spełniających wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń:

a) świadczone w ramach porozumienia usługi są wykonywane bezpłatnie,

b) wolontariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc,

c) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym, przy czym porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania,

d) na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, 

e) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

f) korzystający ma obowiązek informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

g) korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

§ 35

1. Nauczyciel jest osobą decydującą w kwestii nauczania. Jego praca jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciele powinni brać udział w konferencjach szkoleniowych lub kursach z zakresu pedagogiki waldorfskiej, a także odbyć przynajmniej jedną zagraniczną praktykę w szkole waldorfskiej.

3. Nauczyciel ma prawo:

a) do autorskiego kształtowania programu nauczanych przedmiotów, który realizuje jednak założenia programowe i metody pedagogiki waldorfskiej oraz podstawę programową, do samodzielnego doboru podręczników lub ich fragmentów, pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych,

b) do inicjowania kółek zainteresowań oraz działalności ponadprogramowej Szkoły,

c) do wypracowania własnego systemu i reguł oceny opisowej,

d) do rozszerzania i pogłębiania treści w ramach nauczanego przedmiotu,

e) do służbowych wyjazdów w ramach wymiany między szkołami waldorfskimi w celu pogłębienia znajomości pedagogiki Rudolfa Steinera,

f) do wszelkiej pomocy merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia, Dyrekcji Szkoły i Kolegium Nauczycieli, a szczególnie wychowawcy klasy.

4. Nauczyciel ma obowiązek w szczególności:

a) posiadać odpowiednie wykształcenie oraz warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,

b) doskonalić umiejętności zawodowe i samodzielnie pogłębiać znajomość pedagogiki waldorfskiej (kursy, konferencje szkoleniowe, seminaria, studia podyplomowe, praktyki w placówkach waldorfskich w kraju i zagranicą, obserwacje lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli),

c) planować i realizować proces dydaktyczny w zakresie nauczanych przedmiotów, wykorzystując efektywnie czas zajęć, dbając o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

d) respektować plan pracy Kolegium Nauczycieli,

e) respektować tajemnicę służbową jako wyraz szacunku wobec społeczności uczniowskiej i nie podważać autorytetu innych nauczycieli lub Szkoły;

f) uczestniczyć w cotygodniowych konferencjach Kolegium Nauczycieli, jeśli z ważnych powodów i na określony czas nie zwolni go z tego obowiązku Dyrekcja Szkoły;

g) sprawiedliwie traktować i bezstronnie oraz obiektywnie oceniać uczniów, a także jasno uzasadniać postawione oceny,

h) współpracować z rodzicami w sprawach wychowawczych i włączać ich w działalność szkoły, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w sytuacji, gdy u ucznia wystąpią trudności w uczeniu się lub inne,

i) uczestniczyć w zadaniach nieobowiązkowych zgodnie z wypracowaną decyzją Kolegium Nauczycieli i Dyrekcją Szkoły,

j) prowadzić dokumentację pedagogiczną.

§ 36

Nauczyciel odpowiada za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej przed Dyrekcją Szkoły, Kolegium Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia oraz przed własnym sumieniem.

§ 37

1. Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony jest przez Dyrekcję Szkoły we współpracy z Kolegium Nauczycieli. Kolegium Nauczycieli wyznacza opiekunów (mentorów) dla nowych nauczycieli, określa program i zasady hospitacji w roku szkolnym.

2. Praca każdego nauczyciela omawiana jest przez Kolegium Nauczycieli. Kolegium Nauczycieli ma prawo zlecić nauczycielowi zmianę metod pracy. Ma też prawo przydzielić mu mentora na określonych przez siebie zasadach.

 

  Rozdział VII  
  RODZICE  
     
  § 38  

1. Rodzice biorą czynny udział w życiu Szkoły. Ich systematyczne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach klasowych z nauczycielem wychowawcą oraz w świętach szkoły i innych szkolnych uroczystościach jest niezbędnym elementem procesu dydaktycznego i wychowawczego realizowanego przez Szkołę. Terminy spotkań klasowych ustala wychowawca; pozostałe terminy ustala Kolegium Nauczycieli na początku roku szkolnego.

2. Rodzice są świadomi, iż z uwagi na uwzględnienie faz rozwojowych dzieci, w szkołach waldorfskich mogą mieć miejsce nieznaczne przesunięcia czasowe w realizacji programu w porównaniu z tradycyjnymi szkołami, i nie będą z tego tytułu ponosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Szkoły.

3. Rodzice są świadomi, że spóźnienie Ucznia na zajęcia dezorganizuje pracę oraz zaburza prowadzenie zajęć w myśl pedagogiki waldorfskiej, gdzie bardzo ważny jest rytm funkcjonowania Szkoły a także to, że Uczniowie rozpoczynają zajęcia tzw. lekcją główną, która jest podstawą nauczania Szkoły.

§ 39

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do:

a) rzetelnej, bieżącej informacji o postępach swoich dzieci,

b) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

c) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i w Szkole,

d) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,

e) działań poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców wpływających na kierunki funkcjonowania Szkoły,

f) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

2. W sprawach konfliktowych z nauczycielami Rodzice zwracają się do Dyrekcji Szkoły, następnie do organu prowadzącego Szkołę, a w następnej kolejności drogą służbową do organu nadzorującego Szkołę.

§ 40

1. Obowiązkiem Rodziców jest akceptowanie warunków i sposobu funkcjonowania Szkoły, a w szczególności:

a) czuwanie nad postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka,

b) zapewnienie regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) osobiste odbieranie dziecka po zakończeniu zajęć w Szkole; odbieranie dziecka przez pełnomocnika względnie samodzielny powrót dziecka do domu wymaga pisemnego oświadczenia Rodzica,

d) osobiste odbieranie dziecka przed zakończeniem zajęć lekcyjnych wymaga zgłoszenia w sekretariacie szkoły i wpisu do zeszytu zwolnień,

e) odbieranie dziecka przez pełnomocnika przed zakończeniem zajęć lekcyjnych wymaga pisemnego oświadczenia Rodzica; obowiązuje wpis do zeszytu zwolnień,

f) nieprzyprowadzanie do Szkoły dziecka z objawami chorobowymi (dolegliwości bólowe, objawy przeziębienia),

g) przestrzeganie obowiązującego w Szkole Statutu i stosowanie się do ogłaszanych przez Dyrekcję komunikatów,

• w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków określonych w § 46, a w szczególności przejawiania zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, Rodzice dziecka zobowiązani są do systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy oraz respektowania jego zaleceń,

h) współdziałanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły w zakresie wychowania dziecka,

i) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

2. Nauczyciel wychowawca klasy może zobowiązać Rodziców do kontaktowania się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucją wspomagającą wskazaną przez Szkołę i dostarczenia wydanych przez nie opinii.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Rodzica opinii, o której mowa w ust. 2, Szkoła potraktuje to jako odmowę współpracy, co może stanowić podstawę do skreślenia dziecka z listy uczniów.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów są zobowiązani do regularnego i terminowego opłacania czesnego i innych obowiązkowych opłat, zgodnie z umową i regulacjami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem uiszczania kar za zwłokę i skreślenia ucznia z listy uczniów po trzech miesiącach zalegania z opłatami.

5. Rodzice mają prawo wyboru dla dziecka lekcji religii, etyki bądź religii i etyki.

6. Podczas wszelkich uroczystości i spotkań organizowanych dla uczniów i ich rodziców na terenie szkoły uczniowie pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów.

7. Rodzic przebywający na terenie szkoły w godzinach jej funkcjonowania przejmuje opiekę nad dzieckiem i nie ingeruje w pracę i kompetencje nauczyciela.

 

  Rozdział VIII  
  UCZNIOWIE  
     
  § 41  

1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. Dobro ucznia i jego rozwój jest dla całej społeczności szkolnej wartością nadrzędną. Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą rozpoczęcia nauki.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest pozytywna opinia wydana przez wydelegowanych w tym celu członków Kolegium Nauczycieli. Decyzję poprzedza spotkanie z rodzicami i dzieckiem.

3. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy zawieranej pomiędzy Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka i reprezentantami Stowarzyszenia.

4. Szkoła szanuje poczucie godności ucznia jako rozwijającego się człowieka.

§ 42

1. Podstawą skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły jest decyzja Dyrekcji Szkoły podjęta po zasięgnięciu opinii Kolegium Nauczycieli lub uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

2. Uczeń może być skreślony z listy:

a) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

b) jeżeli, mimo podjętych działań wychowawczych, notorycznie łamie przepisy Statutu Szkoły,

c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

d) źle się zachowuje, zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych,

e) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych specyfików szkodliwych dla zdrowia,

f) jeżeli nie uiszczono opłaty za Szkołę przez Rodziców/prawnych opiekunów ucznia przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

g) ma długotrwałą i nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole,

h) w przypadku braku współpracy między Rodzicami/prawnymi opiekunami a organami Szkoły.

3. Od decyzji Dyrekcji Szkoły przysługuje Rodzicom prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia. Wtedy Zarząd Stowarzyszenia przejmuje sprawę i może też dochodzić roszczeń z tytułu niepłacenia czesnego na drodze sądowej.

4. Umowa o naukę może być wypowiedziana przez każdą ze stron, a jej rozwiązanie może nastąpić na koniec miesiąca kalendarzowego na poniższych warunkach:

a) w każdym czasie trwania nauki - przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,

b) za porozumieniem stron – w każdym terminie.

§ 43

1. Na koniec roku szkolnego wszyscy Uczniowie dostają świadectwo opisowe oraz świadectwa państwowe. Rodzice informowani są ustnie na bieżąco o postępach dzieci.

2. W przypadku przejścia do innej szkoły Uczniowie są klasyfikowani zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

  Rozdział IX  
  REGULAMIN UCZNIA  
     
  § 44  

1. Uczeń ma prawo do:

a) indywidualizacji procesu nauczania i fachowej opieki pedagogicznej, w zespole gwarantującym wysoki poziom nauczania i oddziaływań wychowawczych,

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

d) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

e) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie naukowo-dydaktycznym, uszanowania godności osobistej bez względu na osiągane wyniki w nauce,

f) sprawiedliwych i jawnych wobec ucznia ocen oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce,

g) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

h) przejawiania własnej aktywności i samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości szkoły,

i) rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów - zgodnie z programem szkoły,

j) pomocy w przypadku trudności w nauce,

k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

§ 45

1. Uczeń ma obowiązek:

a) godnie zachowywać się w każdej sytuacji,

b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

c) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne; liczba spóźnień jest sumowana i wpływa na obniżenie oceny z zachowania; wszystkie nieobecności rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają ustnie lub pisemnie,

d) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

e) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkolnej i pozaszkolnej,

f) wykonywać polecenia nauczycieli,

g) dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo, dbać o wspólne dobro, o mienie i wyposażenie szkoły, a także o ład i porządek w szkole; za wyrządzoną szkodę odpowiada uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania; Rodzice tego ucznia lub Rodzice tej grupy uczniów zobowiązani są do naprawienia bądź odkupienia zniszczonego mienia,

h) nosić estetyczny, schludny, skromny, dostosowany do miejsca pobytu strój oraz - w budynku szkoły - obuwie zamienne, niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu,

i) szanować poglądy i przekonania religijne innych ludzi w imię wolności, tolerancji i godności osobistej drugiego człowieka, okazywać sobie wzajemnie szacunek, zachowywać się godnie i kulturalnie,

j) aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły, dbać o dobre imię Szkoły,

k) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo,

l) nie przynosić do szkoły przedmiotów i materiałów nie związanych z programem dydaktyczno–wychowawczym szkoły bez uzgodnienia z nauczycielem,

m) nie wnosić na teren Szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,

n) nie opuszczać terenu Szkoły podczas przerw,

o) posiadać przy sobie zeszyt korespondencji jako podstawowy dokument umożliwiający kontakt między Rodzicami a Szkołą,

p) jeśli jest dyżurnym klasowym, dbać o przygotowanie sali do lekcji; szczegółowy zakres obowiązków dyżurnych ustalają uczniowie z wychowawcą klasy,

q) przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i regulaminów Szkoły.

§ 46

Nagrody i wyróżnienia

1. Wyróżniający się pozytywną postawą uczniowie mogą być nagradzani szczególnie za:

a) wzorową postawę uczniowską i sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych,

b) prace na rzecz Szkoły, klasy, środowiska,

c) osiągnięcia w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane w postaci:

a) pochwały ustnej i pisemnej w klasie,

b) pochwały ustnej na forum szkoły,

c) dyplomu,

d) nagrody rzeczowej.

3. Szkoła informuje Rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

4. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym zgodnie z właściwym rozporządzeniem.

§ 47

Kary

1. W przypadku nieodpowiednich zachowań ucznia podczas zajęć lub przerw nauczyciel może zastosować środki dyscyplinujące, takie jak:

a) przydzielenie uczniowi dodatkowego zadania do wykonania w określonym terminie,

b) wyznaczenie pracy porządkowej na terenie Szkoły, np. grabienie liści w ogrodzie szkolnym, porządkowanie książek na półkach w klasach, naprawa zniszczonych książek, mycie blatów ławek szkolnych; prace takie muszą odbywać się pod nadzorem rodzica lub nauczyciela.

2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych poprzez:

a) upomnienie wychowawcy klasy,

b) pisemne upomnienie wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,

c) pisemne upomnienie Dyrekcji szkoły z powiadomieniem rodziców,

d) wezwanie Rodzica na rozmowę,

e) zakaz udziału w następnym wyjściu szkolnym lub w wycieczkach i wyjściach w całym roku szkolnym,

f) zabranie zabronionych rzeczy lub substancji w depozyt i powiadomienie Rodzica,

g) skreślenie z listy uczniów.

3. Od nałożonej kary Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się w formie pisemnego uzasadnienia do Dyrekcji szkoły – w terminie 2 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.

 

  Rozdział X  
  SPOSOBY FINANSOWANIA SZKOŁY  
     
  § 48  

1. Szkoła oraz oddział przedszkolny finansowane są z:

a) wpłat rodziców (czesne),

b) dotacji budżetu państwa,

c) darowizn,

d) zysków,

e) spadków,

f) różnych form ofiarności publicznej przekazywanych Stowarzyszeniu.

2. Dochody Szkoły przeznaczone są na cele Szkoły określone w Rozdziale II niniejszego statutu.

3. Założenia polityki finansowej Szkoły, a w szczególności wysokość wpisowego, czesnego oraz innych opłat oraz regulaminy ich pobierania są corocznie ustalane przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Budżet Szkoły ustala Zarząd Stowarzyszenia. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

 

  Rozdział XI  
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
     
  § 49  

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2019 roku, a poprzedni statut z dnia 11 października 2019 roku traci swą moc.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają formy pisemnej i dokonywane są w trybie uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Szkoła umożliwia społeczności szkolnej zapoznanie się z niniejszym statutem, w szczególności poprzez wywieszenie statutu w miejscu przyjętym dla zamieszczania ogłoszeń Szkoły.